ارائه مدلی برای سامانه مدیریت ارتباط با کارکنان در ارتش ج. ا. ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی(ع) ایمیل: OMIDMARAGHE@YAHOO.COM

10.22034/iamu.2024.2010609.2934

چکیده

مدیریت ارتباط با کارکنان یک ابزار ارتباطی مدیریتی است که سازمان‌ها جهت ارتباط همه جانبه با کارکنان به کار می‌گیرند و این ابزار، فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت بهتر منابع انسانی در نظر گرفته می‌شود. دستیابی ﺑﻪ عملکرد ﺑﺎﻻی کارکنان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﺎز وکارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان اﺳﺖ که در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان(ERM) پیگیری می‌ﺷﻮد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از روش داده‌بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از ساختار نظام‌مند اشتراوس - کوربین و نرم‌افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. از طریق نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله برفی داده‌ها جمع‌آوری شد و تا 14 نفر به سطح اشباع نظری داده‌ها رسید. مشارکت‌کنندگان معاونان و مدیران ارشد جمعی ستاد اجا بودند. نتایج بـا ۱۰ مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل در برگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه‌های انسانی سازمانی، ساختار سازمانی)، پدیده محوری (بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان)، شرایط زمینه ساز (فرهنگ ارتش)، شرایط مداخلـه‌گر (مدیریت هوش هیجانی) و راهبردها (بهبود ارتباطات، مدیریت بهینه عملکرد، ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان) و پیامدها (توانمندسازی ارتش، کارایی و اثربخشی کارکنان) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع

  • اکبری, م, اسماعیل پور، ر، آل طه، س ح، قویدل آه. (۱۳۹۹). ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعۀ میانجی گری ابهام نقش و تعهد سازمانی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، ۱۰ (۲) ۱۲۵-۱۵۰
  • بابالوئی ع ر، انصاری شهیدی مجتبی. اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بین فردی بــر خودکارآمدی کارکنان بانک. (۱۳۹۶)، پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری. ۲ (۱۰): ۴۳-۵۱
  • پسیان. غ ر، پاشاپور ف.ا. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر کیفیت ارتباط کارکنان بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی). تحقیقات جدید در علوم انسانی، ۴۸ (۲۳) ۲۹-۵۸
  • جعفر ابراهیم نژاد سلامی، افسر جعفری، ابراهیم علیدوست قهفرخی. (۱۳۹۷)، بررسی ارتباط غیر کلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه‌های ورزشی شهر تهران، نشریه مدیریت ورزشی، ۳۹ (۹)
  • قزل ایاغ، محمد و جزینی، روح الله و سلطانی نژاد، عبدالرضا و ابراهیمی، محمدمهدی. (۱۳۹۴)، سنجش میزان ترک شغل با استفاده از تئوریهای مجموعه‌های راف (مطالعه موردی شرکت حفاری مپنا)، دومین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم.
  • حسین پور، داوود و الوانی، سید مهدی و قزل، علیرضا، (۱۳۹۳) انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)
  • حصیر چ ا, شاکری‌نیا از صادقی ع. رابطه مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت پذیری و تنظیم هیجانی با سلامت روان در کارمندان (۱۳۹۷)، فصلنامه شغلی و سازمانی، ۳۴ (۱۰)، ۴۳-۲۳
  • خداداد حسینی، سید حمید، لاجوردی، محمد. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، ۱۳۹۸ (1)، 160-135.
  • رابینز، استیونز، (۱۳۹۱)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه ی علی پارساییان، سید محمد اعرابی، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
  • رحمانی الهام. (۱۳۸۷). الگوی ارتباطی کارکنان براساس نظریه تنوع رسانه. دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی، ص ۳۸
  • رضائیان، ع (۱۳۷۶). اصول مدیریت تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ هشتم
  • سلیمانی نژاد، ع، ولی نژاد، م اسدالهی ز. بررسی همبستگی مدیریت ارتباط با کارکنان بر عملکرد سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۹۷؛ ۱۷ (۲): ۱۵۷-۱۶۸
  • شمسیان، ند، تاجیک، اسماعیلی‌هاشم‌زهی، ن. (۱۳۹۹). تبیین و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی (مورد مطالعه کارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، ۱۳ (۱)، ۱۹۹-۲۱۵
  • طولابی، ز. محمدی، ا.، اسفندیار، خدادادیان، ب. (۱۳۹۸). ارائه الگویی برای درک هزینه‌های رفتار بد کارکنان . مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۸ (۹۴)، ۱-۳۸
  • طهماسبی، ر، باباشاهی جبار، لاجوردی ن س. ۱۳۹۹. چهارچوب مدیریت ارتباط با کارکنان در سازمان‌های دولتی مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت شهید تندگویان. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی: ۱۰ (۴): ۱۲۷-۱۴۶
  • قاسمی ب, فروزنده دهکردی، ل ا، دانایی فرد، ح، خائف الهى، ا. (۱۳۹۸). واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر- کارمند در سازمان‌های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی. مطالعات رفتار سازمانی، ۸ (۱)، ۷۵-۱۰۰
  • قربان زاده، د، طالقانی، م، راه حق، آ. (۱۳۹۹). ارتقاء فرهنگ احساسی و کیفیت روابط کارکنان سازمان از طریق ارتباطات داخلی و تاثیر آن بر هواخواهی کارکنان در صنعت هتلداری. مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی"
  • کونتز، ه، سیریل اودانل، ه وی. (۱۳۸۸). اصول مدیریت، ترجمه محمدعلی طوسی و دیگران، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ ششم،
  • مهدوی، س س، عقیلی، س و،‌هاشم زهی، ن، فرهنگی، ع.ا (۱۳۹۹). نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار (مورد مطالعه: کارکنان بنگاه‌های کسب و کار شهر کرمان). تغییرات اجتماعی - فرهنگی، ۱۷ (۳)، ۱۸۵-۲۰۷.
  • مهدیه، ا.(۱۳۹۴). ارتباطات سازمانی (مفاهیم، الگوها، ابزارها)، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم.
  • نهج البلاغه، ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی
  • واصفیان، فرزانه، خسروی محسن (۱۳۹۳). رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ 5(3(پیاپی ۱۹)): ۵۹-۷۳.
  • Agariya A.K., Yayi S.H. (2015). ERM Scale development and validation in Indian IT sector", Journal of Internet Banking and Commerce, 20(1).2015.
  • Agwu, M.O., (2013) Impact of Fair Reward System on Employees Job Performance in Nigerian Agip Oil Company Limited Port-Harcourt, British Journal of Education, Society & Behavioral Science, 3(1), pp 47-64. [16].
  • Akanksha R., Rajesh M. (2015). Best practices for women - A review of Employment relations application in Indian IT industry", Voice of Research, 4(1).2015.30-.83
  • Arubayi, D. O., Onuorah, A. C., & Egbule, A. C. S. (2020). EXAMINING EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH REWARD: EVIDENCE FROM NIGERIA. International Journal of Management (IJM), 11(8).
  • Arubayi, D. O., Onuorah, A. C., & Egbule, A. C. S. (2020). EXAMINING EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH REWARD: EVIDENCE FROM NIGERIA. International Journal of Management (IJM), 11(8).
  • Bajaj, R., Sinha, S., & Tiwari, V. (2013). Crucial Factors of Human Resource Management for Good Employee Relations: A Case Study. International Journal of Mining, Metallurgy & Mechanical Engineering, 1(2), 90-92.
  • Brhane h. and S. Zewdie, (2018). "A Literature Review on the Effects of Employee Relation on Improving Employee Performance", International Journal in Management and Social Science, vol. 6, no. 04, pp. 66-76.
  • Chinomona, R., & Sandada, M. (2013). Shared Goal, Communication and Absence of Damaging Conflicts as Antecedents of Employee Relationship Strength at Institutions of Higher Learning in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(3), 137-145.
  • Daniel, T. (2003). Tools for Building a Positive Employee Relations Environment. Employment Relations Today, 30(2), 51-64.
  • De Faria, A. C. P., Ferreira, F. A., Dias, P. J., & Cipi, A. (2020). A constructivist model of bank branch front-office employee evaluation: An FCM-SD-based approach. Technological and Economic Development of Economy, 26(1), 213-239.
  • Diers-Lawson, A., & Collins, L. (2022). Taking off the rose-colored glasses: the influence of crises on employee relationship management. Employee Relations: The International Journal, 44(4), 833-849.
  • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1965). Awareness of Dying. Id. The Discovery of Grounded Theory: TheStrategies for Qualitative Research.
  • Goudarzvand Chegini, Mehrdad (2012) "Study of effect of intellectual capitals on the organizational productivity". African journal of business management.vol23.pp34-49
  • Groen, B. A. C., Wouters, M., & Wilderom, C. P. M. (2012). Why do employees take more initiatives to improve their performance after co-developing performance measures? A field study. Management accounting research, 23(2), 120-141.
  • Herington, C., Johnson, L., & Scott, D. (2009). Firm-employee relationship strength-A conceptual model. Journal of Business Research, 1096-1107.
  • Jyoti, Jeevan. (2014). Exploring talent management practices: antecedents and consequences. International Journal of Management Concepts and Philosophy. 8. 220-248.
  • Koo BM, Kritikos G, Farelli JD, Todor H, Tong K, Kimsey H, Wapinski I, Galardini M, Cabal A, Peters JM, Hachmann AB, Rudner DZ, Allen KN, Typas A, Gross CA. (2017) Construction and Analysis of Two Genome-Scale Deletion Libraries for Bacillus subtilis. Cell Syst. Mar 22:4(3):291-305.e7. doi: 10.1016/j.cels.2016.12.013. Epub 2017 Feb 8. PMID: 28189581; PMCID: PMC5400513.
  • Kumar V. (2017) Spontaneous Separation of ERM in Combined Hamartoma of Retina and Retinal Pigment Epithelium. Ophthalmology. Sep; 124(9): 1402. doi:
  • Kumar, V. (2017) Spontaneous Separation of ERM in Combined Hamartoma of Retina and Retinal Pigment Epithelium. Ophthalmology, 124 (9).
  • Lee, J. (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use. Unpublishe Doctoral Dissertation. University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
  • Lekić, S., Vapa-Tankosić, J., Mandić, S., Rajaković-Mijailović, J., Lekić, N., & Mijailović, J. (2020). Analysis of the Quality of the Employee-Bank Relationship in Urban and Rural Areas. Sustainability, 12(13), 5448
  • Marini E, Palmieri C, Magi G, Facinelli B. (2015) Recombination between Streptococcus suis ICESsu32457 and Streptococcus agalactiae ICESa2603 yields a hybrid ICE transferable to Streptococcus pyogenes. Vet Microbiol.
  • May X. B., Xiaoyan C & David S. (2020). A part analysis investigation of the relationships between CEO pay ratios and firm performance mediated by employee satisfaction. Advances in accounting, 48 (1), 1-14.
  • Mustapha, M., & Adnan, A. (2015). A case study of enterprise risk management implementation in Malaysian construction companies. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 70-76.
  • Oluchi, O. (2013). Co-operation Between Employee and Management to In-crease Productivity: A Case Study of Mobil Producing Nigeria Unlimited. International Business.
  • Onyango, O. A. (2014). Perception Of the Effectiveness of Employee Relationship Managemen.
  • Paramita, E., Lumbanraja, P., & Absah, Y. (2020). The Influence of Organizational Culture and Organizational Commitment on Employee Performance and Job Satisfaction as a Moderating Variable at PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tbk. International Journal of Research and Review, 7(3), 273-286.
  • Rahman, M. S., & Taniya, R. K. (2017). Effect of employee relationship management (ERM) on employee performance: A study on private commercial banks in Bangladesh. Human resource management research, 7(2), 90-96.
  • Rogers J.2008. "The birth of employee relationship management: Maximization of talent", Banker, 11.2008.48-49.
  • Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-85.
  • Strauss, Anselm L., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
  • Strohmeier S (2013). "Employee relationship management, realizing competitive advantage through information technology?", Human Resource Management Review, 23(1)..93-104
  • Tachibana K. Yamane J. Haghparast SMA, Miyake J. (2019).Sialomucin and phosphorylated-ERM are inhibitors for cadherin-mediated aggregate formation. Biochem Biophys Res Commun. Nov 26:520(1):159-165.
  • Tang, X., & Wei, S. (2022). How do ambidextrous leadership and self- efficacy influence employees' enterprise system use: an empirical study of customer relationship management system context. Information Technology & People, 35(4), 1443-1465.
  • Tarigan, N. M. R., & Setiawan, H. (2020). The Effect of Employee Competence on Increasing Employee Motivation in Sumut Bank of Sharia Unit, North Sumatera. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 858-867.
  • Weliwatta, R. T., Abeyrathna, H. M. T. U., De Silva, L. G., & Selvarajah, P. (2020, November). THE IMPACT OF EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN APPAREL SECTOR: A STUDY IN ABC FIRM SRI LANKA. In 9TH YSF SYMPOSIUM (p. 262).
  • Wardani, N. K., & Eliyana, A. (2020, February). The Influence of Transformational Leadership on Employees Performance with Communication Satisfaction Mediation (Case Study of Frontliner Employees of PT Bank Muamalat, TBK Surabaya). In 3rd Global Conference On Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018) (pp. 247-252). Atlantis Press.
  • Zhang, J. (2021). Research on Employee Relationship Management Innovation of SMEs in China. In 5th Asia-Pacific Conference on Economic Research and Management Innovation (ERMI 2021) (pp. 94-99). Atlantis Press.
  • Zhang, J. (2021, February). Research on Employee Relationship Management Innovation of SMEs in China. In 5th Asia-Pacific Conference on Economic Research and Management Innovation (ERMI 2021) (pp. 94-99). Atlantis Press.