ارائه چارچوب عارضه‌یابی و بهینه‌سازی در سیستم تربیت‌بدنی و ورزش نیروهای مسلح مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه افسری امام علی (ع) (نویسنده مسئول) Email: alighaedi1363@gmail.com

2 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

10.22034/iamu.2024.2006826.2908

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوب عارضه‌یابی و بهینه‌سازی مبتنی بر فناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سیستم تربیت‌بدنی و ورزش نیروهای مسلح بود. روش تحقیق از نوع کیفی نیمه اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران علمی و اجرایی حوزه مدیریت و توسعه ورزش نیروهای مسلح بود. نمونه انتخابی شامل مدیران و کارشناسان سازمانی (8 نفر) و اساتید دانشگاهی (6 نفر) حوزه ورزش نیروهای مسلح بود. برآورد تعداد نمونه براساس رسیدن مولفه‌ها به اشباع نظری انجام شد. نمونه-گیری به روش هدفمند انجام گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختارمند به همراه مطالعه نظری تکمیلی آن بود. روایی پژوهش با استفاده از میزان توافق بین مصححان کدگذاری (دو پژوهشگر خبره)، تایید گروه کانونی (تیم تحقیق به همراه 4 صاحب‌نظر) و روایی محتوایی چارچوب مصاحبه (3 متخصص) ارزیابی و تایید گردید. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی (رویکرد ماتریسی و تطبیقی دو طرفه) انجام شد. مولفه‌های شناسایی شده شامل 60 شاخص وضعیتی، 47 عارضه سیستمی و 40 راهکار بهینه‌سازی بود. براساس چارچوب ارائه شده می‌توان گفت عارضه‌یابی مبتنی بر وضعیت‌سنجی و بهینه‌سازی مبتنی بر فناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یک چارچوب چندسطحی و چندمرحله‌ای نظام‌مند است که در نهایت منجر به عملکرد و پیامد مناسب در سطحی کلی و جزئی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات