تعیین مناطق مستعد فرود بالگرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی(FAHP & FTOPSIS) در منطقة نصرآباد استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی