دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آبان 1393، صفحه 1-162