موانع گزارش‌گیری دقیق عملکرد بودجة عملیاتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی(گرایش مالی)

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

سه عنصر اصلی در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی: برنامه‌ریزی، محاسبة بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد می‌باشد. گزارش‌گیری دقیق، صحیح و منطبق با واقعیت‌، همچنین ساز و کارها و رویه‌های دقیق، علمی و عملی به منظور سنجش پیشرفت عملیات و تحقّق اهداف، از ملزومات اساسی در موفقیت بودجه‌بندی عملیاتی است. هدف اصلی تحقیق، شناسایی موانع گزارش‌گیری دقیق عملکرد بودجه عملیاتی در آجا و تبیین راهکارهایی برای رفع آن‌ها می‌باشد؛ لذا این موانع در چهار گروه موانع فنی، موانع مهارتی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دسته‌بندی شده و ضمن شناسایی شاخص‌ها، اهمیت آن‌ها مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد آمیخته انجام گرفته است؛ یعنی از روش‌های کیفی (مصاحبه با صاحب‌نظران و اسناد و مدارک کتابخانه‌ی) و کمی (روش آزمون میانگین برای داده‌های 131 پرسشنامه شامل 12 سوال با ضریب آلفای کرونباخ برابر 887/0) به طور هم‌زمان استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که موانع مهارتی، بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن به ترتیب موانع فنی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دارای اهمیت هستند. همچنین راهکارهای رفع موانع بر اساس یافته‌های تحقیق و نظرات خبرگان تبیین و پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها