دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1394، صفحه 1-164 
نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان

صفحه 59-81

محمد‌باقر سعادت طلب؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ طهمورث نورائی