موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشیار دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این‌منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه‌ای 193 نفر از کارشناسان ذی‌ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه‌ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته ‌شده ‌است. با استفاده از آزمون‌های آماری «t یک نمونه‌ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهند که موانع پیش‌روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم‌شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می‌گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت‌های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می‌باشد. همچنین عدم‌شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت‌های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش‌های درون سازمانی و نهادهای حرفه‌ای جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه‌ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می‌کند. نتایج بدست‌آمده در این پژوهش می‌تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها