امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان معاونت پژوهش، معاونت آموزش و دانشکده‌های دانشگاه افسری امام علی(ع) توزیع گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که جهت جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف(2001) استفاده شده است. همچنین برای آزمون پایایی، به کمک نرم افزار spss آلفای کرونباخ محاسبه شد. این مقدار برای پرسشنامه مذکور برابر با 83% شده است و روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از آزمون‌های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج جدول بیانگر آن است که در مؤلفه‌های چشم‌انداز مشترک (2.699=t)، فرهنگ سازمانی (3.108=t) و توسعة شایستگی کارکنان(2.738=t) مقدار t مشاهده شده در سطح 01/0p< معنادار است. بدین ترتیب مؤلفه‌های یادشده امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی را فراهم کرده است و در مؤلفه‌های کار و یادگیری گروهی(572.=t)، اشتراک دانش(1.462=t) و تفکر سیستمی(1.702=t) و رهبری مشارکتی(876.=t) مقدارt مشاهده شده معنادار نیست. بدین ترتیب در مؤلفه‌های کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی فراهم نشده است. در مجموع با توجه به نتایج جدول +مقدار(2.397=t) مشاهده شده در سطح p< 0.05 معناداراست و می‌توان نتیجه گرفت که امکان پیاده‌سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها