دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 1-150 
طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران

صفحه 1-23

ابراهیم حاجی پور؛ لطف الله فروزند؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر فانی