ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه افسری امام علی)ع(

چکیده

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف در سازمان‌ها و دستگاه‌های  اداری الزامی به نظر می‌رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن‌ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حفظه‌الله‌تعالی)، در طول دورة 94-1373 بررسی و 20 مؤلفه برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از: صرفه‌جویی، عدم افراط و تفریط، اصلاحات در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی میان سه قوه، اولویت‌بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، توکّل به خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّل‌گرایی و مال‌اندوزی، شناسایی قوّت‌ها و ضعف‌ها، برنامه‌ریزی، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و معتقد، قانون‌گرایی مدیران، کوچک شدن اندازة دولت، جلوگیری از شکل‌گیری انحصار خصوصی. با جمع‌بندی کلی ابعاد تحلیل داده ‌بنیاد، الگویی مشتمل بر ملزومات انضباط مالی به‌دست آمد. در نهایت نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه ‌و روش AHP این الزامات اولویت‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها