تحلیل ریسک در سازمان‌های نظامی (شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های بحرانی در پایگاه‌های پدافند هوایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مدیریت ریسک‌ها و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش‌های نوین است. امروزه بدون پیاده‌سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط‌های پویا و فناورانه نخواهیم بود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات پایگاه‌های راداری، موشکی و شناسایی الکترونیک است. این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوة توصیفی-پیمایشی می‌باشد که به روش مقطعی در یک مرکز نظامی صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 49 نفر از خبرگان و متخصصان فرماندهی و مدیریت پایگاه‌های پدافندی در استان‌های فارس و بوشهر و خوزستان است. ابزارِ جمع‌آوری داده‌ها، مشتمل بر 3 پرسشنامه است که بر اساس فن RFMEA طراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی ریسک‌ها، فن ویلیام فاین در ارزیابی ریسک و فن تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک است. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که ریسک‌های حوزة تعمیر و نگهداری و حوزة مدیریت نیروی انسانی، به ترتیب با ضریب اهمیت20 درصد و 15 درصد، بالاترین قابلیت و ریسک‌های حوزة تأمین فیزیکی و ایمنی کار هر یک با ضریب اهمیت 9 درصد کمترین قابلیت ریسک را در بر می‌گیرند و احتمال وقوع، مهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن ریسک‌ها می‌باشد. همچنین 10 مؤلفه دارای بیشترین قابلیت ایجاد مخاطره برای تداوم عملیات پایگاه‌های پدافندی نیز شناسایی و اولویت‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها