بررسی تأثیر رهبری اصیل بر هویّت‌یابی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

احساس هویّت کارکنان با سازمان تأثیر زیادی بر رفتارها و نگرش‌های کارکنان و افزایش توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح دارد. مدیران برای غلبه بر چالش‌های محیطی بایستی هویّت‌یابی سازمانی کارکنان را تقویت کنند. بر این اساس، درک عوامل مؤثر بر احساس هویّت کارکنان با سازمان به وظیفة مهم مدیران تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر هویّت‌یابی سازمانی می‌پردازد. این پژوهش از نوع علی است. جامعة آماری پژوهش کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور مستقر در شهر تهران است و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلیة ابعاد رهبری اصیل بر هویّت‌یابی سازمانی تأثیرگذار است. در پایان محققان پیشنهادهای کاربردی ارائه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها