تعیین سبد بهینه پروژه‌های عمرانی، مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیل سلسه‌مراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی (مورد مطالعه: معاونت مهندسی و مجری طرح‌های عمرانی یک رده نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه شاهرود

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تعیین سبد بهینه پروژه‌های عمرانی یک رده نظامی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد تلفیقی تکنیک‌های تحلیل سلسه‌مراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی و با در نظر گرفتن شاخص‌های ارزیابی متنوع و متعارض می‌باشد. این رویکرد دومرحله‌ای می‌تواند به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری مناسب در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و هزینه کرد درست منابع محدود در اختیار، مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای، شاخص‌های ارزیابی پروژه‌های عمرانی استخراج می‌گردد. سپس در مرحله اول رویکرد پیشنهادی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی و با بهره‌گیری از نظرات خبرگان، شاخص‌های ارزیابی شناسایی‌شده، وزن‌دهی می‌شوند. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک ارزیابی نسبت تجمعی و بر اساس اوزان مشخص‌شده برای شاخص‌ها و پاسخ‌های حاصل از نظرسنجی در جامعه آماری مورد تحقیق، رتبه‌بندی پروژه‌ها انجام می‌شود. نتایج مرحله اول نشان می‌دهد شاخص‌های تطابق ساخت پروژه با اهداف استراتژیک و میزان هزینه ساخت با ضرایب اهمیت 32/0 و 26/0 در رتبه اول و دوم قرار داشته و شاخص تازگی و نو بودن پروژه‌ها نسبت به هم، با ضریب اهمیت 06/0 در رتبه آخر قرار دارد. همچنین خروجی نظرسنجی در فاز دوم بیانگر فهرستی از پروژه‌های عمرانی رتبه‌بندی شده در قالب سبد بهینه پروژه ‌در قلمرو مکانی مورد نظر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها