شناخت توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه با استفاده از ابزار تحلیل لکه داغ نرم‌افزار آرک جی آی اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

منطقه خاورمیانه از مناطقی است که با برخورداری از موقعیتی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، بیشترین تغییرات را در این زمینه داشته و نگاه‌های بسیاری را متوجه خود کرده است.چنین برآورد می‌شود که در سال 2014 بیش از 35 هزار تن از کارکنان نظامی آمریکایی در منطقه خاورمیانه مستقر بودند که به علت حساسیت‌های سیاسی و نظامی، توزیع دقیق آن‌ها در سطح کشورهای منطقه مشخص نیست. از مجموع پایگاه‌های نظامی آمریکا، واشنگتن در منطقه غرب آسیا و اطراف ایران بیش از 50 پایگاه نظامی دارد. لذا شناخت پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدیدات روزافزون این کشور، دارای اهمیت بسیار است و استفاده از ابزارهای تحلیلی آمار فضایی در شناخت بهینه این پایگاه‌ها تأثیر به سزایی دارد. هدف پژوهش حاضر، فهم و ارزیابی الگوی توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در سطح خاورمیانه با استفاده از ابزار تحلیل لکه‌های داغ در نرم‌افزار ArcGIS است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین تهدیدات نظامی آمریکا از نظر استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه، ابتدا از ناحیه شرق (به خصوص کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان) و سپس از ناحیه جنوب (به خصوص کشورهای امارات عربی متحده، قطر، بحرین، کویت و عمان)، علیه کشور ایران است. در سایر جهات جغرافیایی تهدید نظامی مستقیم از سوی آمریکا کمتر دیده می‌شود و بیشتر مربوط به تهدیدات نیابتی از جانب آمریکا است. لذا پیشنهاد می‌شود در این خصوص استراتژی‌های لازم دفاعی و نظامی مشخص و اجرایی گردد

کلیدواژه‌ها