راهبردهای دفاع الکترونیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدهای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی،

2 دکتری مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد )دافوس(

چکیده

ایجاد لایه‌های دفاع الکترونیکی با وجود بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاعی، فنی، امنیتی در جهت مقابله با تهدیدهای الکترونیکی، نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی و بلند مدت دارد. از این رو هدف این پژوهش، دست‌یابی به راهبردهای دفاع الکترونکی آجا در مقابله با تهدیدهای الکترونیکی است. اهداف جزئی نیز تعیین اهداف راهبردی دفاع الکترونیکی و شناسایی و تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر دفاع الکترونیکی می‌باشد. داده‌های این پژوهش با دو روش میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردید که داده‌های کمّی با استفاده از شاخص میانگین تحلیل و توصیف و داده‌های کیفی نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل و در پایان داده‌ها به صورت آمیخته تحلیل گردیدند. جامعه آماری این تحقیق 100 تن از کارکنانی که در مشاغل مرتبط با عملیات، اطلاعات، فاوا و جنگال آجا هستند که به صورت تمام شمار پژوهش انجام گردید. چون در این تحقیق حجم نمونه بر جامعه آماری منطبق است فرضیه‌ای از سوی محقق ارائه نشده است. در ادامه با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت (SPACE)، موقعیت دفاع الکترونیکی آجا تعیین که در منطقه رقابتی قرار گرفت. با استفاده از مدل S.W.O.T تحلیل محیطی انجام و 10 راهبرد در دو حوزه (تهاجمی، رقابتی) تدوین و اولویت‌بندی گردید. 

کلیدواژه‌ها