الگوی مدیریت و رهبری از دیدگاه حکیم نظامی گنجوی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

درس‌آموزی و بهره‌گیری از شاخص‌های مدیریت و رهبری از جنبه‌های زیادی حائز اهمیت است. این پژوهش بر آن است که مؤلفه‌های مدیریت و رهبری را در اندیشه‌ی «نظامی گنجوی» بررسی و تبیین کند و طبق الگویی برای فرماندهان و مدیران نظامی ارائه نماید. منظومه‌ی شرفنامه یکی از آثار نظامی گنجوی است که به توصیف ماجراجویی‌ها و لشکرکشی‌های اسکندر می‌پردازد. واکاوی و بررسی دقیق ابیات، خطوط برجسته‌ی اندیشه‌ی شاعر را آشکار می‌کند. او در این منظومه، بسیاری از اندیشه‌های خود را در قالبِ نقل قول و یا از زبانِ پادشاهان در قالبِ پند و اندرز بیان می‌کند و آن را به مخاطب انتقال می‌دهد. این مقاله به روش پژوهش کیفی با راهبرد داده بنیاد (نوع ظهوریابنده‌ی گلیزر) انجام شده است. جامعه‌ی آماری 4500 بیت از منظومه‌ی «شرفنامه»‌ حکیم نظامی گنجوی در نظر گرفته شده است. در بررسی ابیات داستان، 22 مؤلفه استخراج شد که با جمع‌بندی کلی، الگویی مشتمل بر 5 مقوله در ابعاد (اعتقادی، ارتباطی، شخصیتی، خردمندی و روحی- روانی) به‌دست آمد.  

کلیدواژه‌ها


Management; leadership; Grounded Theory; Nezami Ganjavi