الگوی قابلیت‌های پیاده‌سازی سامانه‌ی‌ فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی(مدیریت منابع نسانی)، دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

اهمیت برتری اطلاعاتی، سازمان‌‌های نظامی را بر آن داشته است تا با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی به سطوح جدیدی از تاثیرگذاری اقدامات خویش در صحنه‌ی نبرد دست یابند. با افزایش نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی در انجام ماموریت‌های یگانی، سامانه‌‌ی فرماندهی و کنترل از جایگاه مهمی برخوردار شده است و شناخت قابلیت‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی این سامانه در فهرست اقدامات کاری سازمان‌های نظامی قرار گرفته است. این تحقیق به‌دنبال شناسایی قابلیت‌های فرماندهی و کنترل جهت پیاده‌سازی این سامانه در نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است که در آن برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای محقق‌‌ساخته استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در آن با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و مراجعه به جدول مورگان، تعداد 140 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن حاکی از وجود 6 قابلیت فرعی فرماندهی و کنترل است: قابلیت‌های کنترلی شامل قابلیت انواع ‌مالی با یک زیرقابلیت تدوین راهبردها و تخصیص منابع مالی، قابلیت زیرساختی با هشت زیرقابلیت واپایش بهینه سامانه‌ی متحرک، آماده نگهداشتن و کنترل دقیق بخش‌ها، طراحی و نصب سامانه‌های سیار و ثابت و ایجاد اختلال و فیلترهای تدافعی و و قابلیت ساختاری تعییت قوانین سیاست‌های بومی و آتی و برآورد قوانین و الگوهای منعطف در ساختار سامانه و قابلیت‌ فرماندهی شامل انواع قابلیت‌ انسانی با سه زیرقابلیت اقدامات روانی و حفاظت روانی، هدایت هوشمندانه نیروها و افزایش روحیه‌ی نیروها، قابلیت فرهنگی با سه زیرقابلیت تعامل کاری و اخلاقی بین کارکنان، تعهد‌گرایی کارکنان و اشتراک‌گذاری اطلاعات و قابلیت اطلاعاتی با سه زیرقابلیت آموزش اختلال در شبکه‌ها، کسب اطلاعات بروز و اطلاعات مستمر و تنظیم سناریو.

کلیدواژه‌ها