الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه علامه طباطبایی

2 . استاد مهندسی صنایع، دانشگاه علامه طباطبایی

3 . دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه علامه طباطبایی

4 . استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

5 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

لجستیکِ تشخیص و پاسخ، یک لجستیک (آماد و پشتیبانی) انطباق‌پذیر با محیط است که می‌تواند نیازمندی‌های محیط خویش را با سرعت مناسبی تشخیص دهد و خود را به نحوی تغییر دهد که منطبق با این نیازمندی‌ها باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. این مقاله در پی ارائه و تبیین مدل (الگوی) عمومی نحوه‌ی ارتباط میان عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک نظامی با رویکرد تشخیص و پاسخ است. عوامل مؤثر بر لجستیکِ الکترونیک نظامی با استفاده از روش تحلیل مضمون احصاء گردیده است؛ ضمن اینکه برای دستیابی به الگوی عمومی روابط متغیرها، از روش الگو‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق، نزاجا است. روش ISMاز تکنیک‌های تصمیم‌گیری و تجزیه و تحلیل سیستم بر مبنای نظر خبرگان است؛ لذا جامعه آماری تحقیق شامل 13 نفر از خبرگان لجستیک الکترونیک در نزاجا است. یافته‌های تحقیق بیانگر تأثیرگذاری سه مؤلفۀ اصلی رویکرد تشخیص و پاسخ شامل: پایداری، سرعت و انعطاف‌پذیری بر لجستیک الکترونیک نظامی با اثر میانجی لجستیک الکترونیک با مؤلفه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات؛ فناوری ردیابی محموله؛ تولید و توزیع بهنگام؛ ظرفیت و سهولت حمل و نقل است. در این تحقیق ضمن ارائه الگوی معادلات ساختاری تفسیری که بیانگر سطوح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل است، تحلیل با استفاده از روش (ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی) «MICMAC» نیز به تحلیل قدرت محرکی و میزان وابستگی هر کدام از عوامل پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

افسر، امیر (1388). چارچوب ارتقای رقابت‌پذیری پایدار زنجیره تأمین فولاد با استفاده از مدیریت لجستیک. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی. تهران.
حبیبی عسگرآباد، مجتبی (1393). مبانی الگویابی معادلات ساختاری. تهران: رشد.
خامکی، حسام‌الدین (1388). طراحی الگوی ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین الکترونیکی: مورد مطالعه صنعت خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی. تهران.
رستمی، یداللّه (1382). بررسی مشکلات زنجیره تأمین صنایع توحید - موردکاوی، بخش تأمین مواد و قطعات در مجتمع شماره یک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی. تهران.
عیسایی، حسین (1391). رویکردهای نوین لجستیک. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
فشارکی، مهدی و آقاجانی، امین (1391). لجستیک تشخیص و پاسخ. مؤسسۀ آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
قدرتیان، سید جابر (۲۰۰۴). لجستیک الکترونیک. پایگاه مقالات مدیریت.
www.enterprise-ireland.com/ebusiness/business uploads/new grid/e logistics.pdf
معدنی‌پور، محمود (1381). آموزش لجستیک. توسعه مدیریت، 46، 6-8.
یاوری، فرشته (1385). موانع پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین شرکت غرب استیل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی تهران.
 
Bilesbsbac, S. M., Naim, M. M., & Porter, A. (2004). Assessing the impact of
e-business on supply chain dynamics. International Journal of Production Economics, 89, 109-118.
Canel , C. M., & Yuan, C. Y. (2001). The impact of information and communication technologies on logistics management. International Journal of Management, 23(4), 909-924.
Chawe, R. B., & Ernest, L. N. Jr. (2004). Introduction to Supply Chain Management.
Pokharel, S. (2005). Perception on information and communication technology perspectives in logistics: A study of transportation and warehouses sectors in Singapore. Journal of Enterprise Information Management, 18(2), 136-149.
Daugherty, P. J., Ellinger, A. E., & Rogers, D. S. (1995). Information accessability: Customer responsiveness and enhanced performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(1), 4-17.
Diabat, A., & Govindan, K. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 659-667.
Faisal, M., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: Modelling the enablers. Business Process Management. 12(4), 535-552.
Garvin, D. A. (1988). Building a Learning Organization. Harvard Business Press.
Goldman, I., Yazici, A., Mishra, A., & Arifoğlu, A. (1995). E-government: A global view and an empirical evaluation of some attributes of citizens. Government Information Quarterly, 22, 239-257.
Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q., & Kannan, D. (2012). Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural modeling. International Journal of Production Economics, 140(1), 204-211.
Ihde, R. A., Smith, M. F., & Oliva, T. A. (1999). The role of the internet in supply chain management. Industrial Marketing Management, 29(1) 45-56.
Kannan, G., Pokharel, S., & Sasi Kumar, P. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(1) 28-36.
Kress, N. (1999). A preliminary list of target services of e-governance, in Mitra, R. K. (Ed.), E-government: Macro Issues, GIFT, New Delhi, 213-222.
Malone, D. W. (1975). An Introduction to the Application of Interpretive Structural Modeling. Battle Memorial Institute, No.9.
Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A., & Geng, Y. (2013). An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management. Journal of Cleaner Production, 47, 283-297.
Hoek, R. I. (1998). Logistics and virtual integration postponement outsourcing and the flow of information. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(7), 508-523.
Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., Kannan, D., & Geng, Y. (2013). Role of behavioural factors in green supply chain management implementation in Indian mining industries. Resources, Conservation and Recycling, 76, 50-60.
Muller, J. (2005). Toward Design Effective Logistics Systems. Alborg University Danemark.
Bahatnagar, R., Soal, A. S., & Millen, R. (1994). Third party logistics services: A Singapore perspective. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29(9), 569-587.
Pandey, V. C., & Gareg, S. (2009). Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain. Journal of Advances in Management Research, 101(1), 99-114.
Parthiban, P., Zubar, A., & Garge, C. (2012). A multi criteria decision making approach for suppliers selection. Procedia Engineering, 38, 2312-2328.
Photis, M. P. (2005). The impact of integrated logistics relationships on third-party logistics service quality and performance. Maritime Economics & Logistics, 7, 36–55.
Piggee, A. F. (2002). Transformation – Revolution in Military Logistics. Strategy research project, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania 17013.
Potinic, J., Kauremaa, J., & Tanskanen, K. (2000). Benefits of IT in supply chain management: An explorative study of progressive companies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(2), 82-100.
Qureshi, M. N. et al. (2007). Modeling the logistics outsourcing relationship variables to enhance shippers’ productivity and competitiveness in logistical supply chain. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(8) 689-714.
Ramesh, A. (2010). Modeling the barriers of supply chain collaboration. Journal of Modelling in Management, 5(2), 176-193
Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Change, 72(8), 1011-1029.
Tseng, M. (2013). Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of Cleaner Production, 40, 46-56.
Wang, G., Wang, Y., & Zhao, T. (2008). Analysis of interactions among the barriers to energy saving in China. Energy Policy, 36(6), 1879-1889.
Warfield, J. W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modelling, IEEE transcript on systems. Men and Cybernetics, 4(1), 51-81.
Watson, R. (1978). Interpretive structural modeling: A useful tool for technology. Technological Forecasting and Social Change, 11(2), 165-185.
Weidong, L. (2001). Intelligent Logistics Network and Transportation System. SIMTech Technical Report (AT/01/0012/LCI), Singapor Institute of manufacturing Technology.
Zanjirani Farahani, R., Asgari, N., & Davarzani, H. (2009). Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment: Concepts and Models (Contributions to Management Science). Berlin: Springer.