دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 1-171 
الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ

صفحه 1-28

محمدرضا تقوا؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ احمدرضا سنجری؛ مهدی صمیمی