ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش عالی رسته‌ای نهاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 . دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به هزینه‌های زیادی که صرف دوره‌های آموزش عالی رسته‌ای می‌شود؛ این پژوهش به دنبال ارزشیابی اثربخشی این دوره‌ها و ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود و افزایش اثربخشی آن است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری و برای تحلیل اطلاعات از آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، تی برای دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس تک‌عاملی، دوجمله‌ای، من ویانی، کروسکال والیس و فریدمن استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق 339 نفر از دانشجویان، مدرسان، مسئولان اجرایی و سرپرستان دوره مرکز آموزش عالی رسته‌ای اصفهان و دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌باشند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل حاکی از آن است که واکنش‌ها و یادگیری پس از طی دوره آموزش عالی رسته‌ای پایین‌تر از میانگین مورد نظر است و تفاوت معنی‌داری در تغییر رفتار کارآموزان پس از طی دوره آموزش عالی رسته‌ای وجود ندارد و اثربخشی دوره آموزش عالی رسته‌ای در حد متوسط ارزیابی می‌گردد و اجرای این دوره برای سازمان مفید است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

احمدپور، بیژن (1385). میزان تأثیر دروس عمومی بر سطح آگاهی دانشجویان دوره‌های عالی رسته‌ای مراپش نزاجا طی دهه اخیر. پایان‌نامه دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
اسماعیلی، قوام (1380). ارزشیابی تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
اسماعیلی، محسن (1380). آموزش دوره عالی و مقدماتی رسته دارایی. پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
بختیاری، لطفعلی (1393). ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی کارشناسی رشته اطلاعات انتظامی. فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 9(1).
پاتریک، دی. کا. (1996). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. مترجمان کوروش فتحی واجارگاه و طلعت دیباواجاری، 1384. تهران: انتشارات آییژ.
ترک‌زاده، جعفر و همکاران (1388). ارزیابى اثربخشى بیرونى برنامه درسى آموزش درجه‌داری رسته انتظامى ناجا. فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، 4(4).
حسنی، فهیمه و همکاران (1393). اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری. فصلنامۀ ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3).
حسینی کرانی، سید رسول (1391). خلاصه مقالات کنفرانس علمی- بین‌المللی جهانی‌شدن و آموزش. مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، تهران.
زارعی متین، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
ژاله‌پوران، علی (1388). بررسی عناوین متون آموزشی دوره عالی رسته‌ای نهاجا متناسب با جنگ‌های آینده. پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
سعادت، اسفندیار (1379). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
سیدجوادین، سیدرضا (1383). مرورى جامع بر نظریه‌های مدیریت و سازمان. تهران: نگاه دانش.
شاهانی، اسد (1377). ارزشیابی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت. پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
عینی، مریم (1391). خلاصه مقالات کنفرانس علمی– بین‌المللی جهانی‌شدن و آموزش. مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، تهران.
فرهادی، علی (1390). روش ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی نهاجا. همایش تربیت و آموزش نهاجا.
فرهادی، علی و خیراندیش، مهدی (1393) آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای. فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، 3(13).
فرهمند، زینب (1381). بررسی اثربخشی دوره‌های تخصصی ضمن خدمت کارکنان شرکت ساپکو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
کاظمى، سیدعباس (1375). طراحى الگوى اثربخشى سازمانى با تأکید بر معیارهاى فرهنگ‌سازمانی. دانشگاه تربیت مدرس.
کاظمی، بابک (1380). مدیریت امور کارکنان. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کیامنش، علیرضا (1373). روش‌های ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
یوسفی، امیدعلی و مستکملی، مصطفی (1391). خلاصه مقالات کنفرانس علمی– بین‌المللی جهانی‌شدن و آموزش. مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، تهران.
 
Abdulghani, H. M., et al. (2014). Research methodology workshops evaluation using the Kirkpatrick's model: Translating theory into practice. Medical Teacher, 36(1), S24-S29.
Ashridge, (2003). Management for the Future. UK: Ashridge University.
Borate, N. S., Krishna, G., & Borate, S. L. (2014). A case study approach for evaluation of Employee Training effectiveness and Development program. Proceedings of the Second International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences Chennai, India, 11-13 July 2014 Paper ID_C432
Bratton, J., & Gold, J. (2003) Human resource management: theory and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Clemenz, C, E. (2001). Measuring perceived quality of training in the hospitality industry.
Cook, T. M. (2000). Investing in human capital the catalyst for success. Unpublished dissertation, Royal Road University.
Eisner, E. W. (1994). Educational Imagination. Houston: Pergamon Press.
Ford, J. D. (2000). Training in organization. Texas: Gulf Publishing Company.
Gentry, C. (1994). Instruction development. New York: Wadoworth Publishing Company.
Moldovan, L. (2016). Training outcome evaluation model. Procedia Technology, 22, 1184-1190.
Nicols, D. (2000). Participatory evaluation. Journal of Consumer Sciences, 92(3).
Prakash, M. & Chowdhary, N. (2010). Emotionally intelligent tourist guides. Journal of Cultural Management, 2(2), 113-124.
Stone, J., & Watson, V. (2003). Evaluation of training programs. Journal of Socio- Economics, 71, 208-245.
Zheng, L., Huang, R., & Yu, J. (2013). Evaluation of the effectiveness of e-training: A case study on in-service teachers’ training. IEEE 13th International Conference on Advanced Learning Technologies.