ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

ارزیابی سطح مدیریت دانش، برای سازمان‌های دانشی نظیر دانشگاه‌ها و به‌خصوص دانشگاه افسری امام علی(ع) به مثابه بازوی توانمند علمی و مرکز آموزش عالی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی و پیمایشی، به کمک پرسشنامه محقق ساخته، در صدد ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع) است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرهای استادان مجرب و صاحب‌نظر در مدیریت دانش و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.91=α) مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از طریق آماره‌های توصیفی و استنباطی میانگین یک جامعه و فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که دانشگاه افسری امام علی(ع) در هیچ‌کدام از ابعاد مدیریت دانش دارای وضعیت ایده‌آلی نیست و به طور نسبی در بین ابعاد مدیریت دانش، به‌کارگیری دانش بهترین وضعیت را به خود اختصاص داده است و تشخیص، اشتراک، تحصیل، توسعه و نگهداری دانش به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

ابزری، مهدی و کرمانی القریشی، محمدرضا (1384). امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور (مورد مطالعه: شرکت ذوب‌آهن اصفهان). مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 3، 139- 121.
ابزری، مهدی؛ شائمی، علی؛ طالب، هوشنگ و عبدالمنافی، سعید (1390). بررسی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران. دوفصلنامۀ مدیریت دولتی، 6، 34-19.
ابوانوری، اسمعیل؛ نیازی، عیسی و طاهری دمنه، محسن (1390). اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های منتخب. نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5، 73-56.
الوانی، سیدمهدی و شاهقلیان، کیوان (1385). طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان‌های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو). فصلنامۀ مطالعات مدیریت، 52، 16-1.
امیری، محمدرضا؛ وکیلی منفرد، حسین و به ورقی، حمید (1389). ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرایندهای مدیریت دانش. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 54، 93-81.
بامنی مقدم، محمد (1392). تحلیل آماری. تهران: انتشارات شرح، ویراست دوم.
حیدری، سمیه (1394). مدیریت دانش و تلفیق آن با یادگیری سازمانی در عصر جدید. نشریه مشعل، 845، 38.
رضائی ملک، نرگس، روح اللّه و رادفر، رضا (1392). الگویی برای اولویت‌دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک سپه). مدیریت فناوری اطلاعات، 3، 82-63.
شاهقلیان، کیوان (1384). طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان‌های صنعتی ایران (مورد صنعت خودرو) (رساله دکتری). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.
طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین (1387). تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران- منطقه تهران. ماهنامه پیام مدیریت، 26، 69-39.
قلیچ‌لی، بهروز (1388). مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران: انتشارات سمت.
محمدی فاتح، اصغر؛ امیری، ایوب؛ شرفی‌نژاد، نورالدین و نظری، مرتضی (1393). شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی. فصلنامۀ مدیریت نظامی، 56، 142-114.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1387). تحلیل آماری با استفاده از spss. تهران: کتاب نو، چاپ دوم.
مینویی، مهرزاد؛ محمدپور زرندی، محمدابراهیم و نادری، نازنین (1389). ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا). مجله حسابداری مدیریت، 4، 58-49.
نظری، نسیم؛ ریاحی، لیلا و بیگلریان، اکبر (1394). همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران. مدیریت ارتقای سلامت، 3، 50-43.
نوری، روح‌اللّه (1387). تبیین شاخص‌های شناسایی موانع ایجاد دانش در سازمان‌های پژوهشی. فرهنگ مدیریت، 17، 156-131.
نیاز ‌آزادی، کیومرث و عمویی، فتانه (1386). عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 14، 106-93.
هاشمی، صدیقه سادات (1389). ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، 5(2)، 214-183.
 
De Long, D. W., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14(4), 113-127.
Erickson, G. S., & Rothberg, H. N. (2015). Knowledge assets in services across industries and across time. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 21, 58-64.
Holman, D., Wall, T. D., Clegg, C. W., Sparrow, P., & Howard, A. (2005). The New Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices. Chichester: John Wiley & Sons.
Lapina, I., Maurāne, G., & Starineca, O. (2014). Human resource management models: Aspects of knowledge management and corporate social responsibility. Procedia-Social and Behavioral Science, 110, 577-586.