الگوی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران، (* نویسنده مسئول)؛ lotfi200988@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 پژوهش‌گر مرکز مطالعات راهبردی آجا و دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/iamu.2021.137823.2469

چکیده

دانشگاه‌های سازمانی امکانات آموزشی درون سازمانی هستند که از طریق ایجاد یکپارچگی راهبردی بین یادگیری و کار سازمانی، بر افزایش مهارت‌ها و دانش کارکنان تأکید دارند بر این اساس بهسازی شرایط ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان جزو مسئولیت‌های اساسی مسئولان سازمان به شمار می‌رود. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های آجا در قالب یک الگو پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن روش پژوهش داده بنیاد استفاده‌شده است. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری غیر احتمالی با 20 نفر از خبرگان آموزش گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار مکس کیودا استفاده گردید. بر اساس تحلیل داده‌ها، مقوله علی شامل ویژگی‌های روان‌شناختی، رفتاری، مکتبی و آمادگی جسمانی داوطلبان ورود به آجا، مقوله محوری شامل دانش، مهارت، ویژگی‌های جسمانی و پیشرفت تحصیلی، مقوله مداخله‌گر شامل ارتباطات خارجی، محیط اجتماعی، محیط خانوادگی، مقوله زمینه‌ای شامل نظارت، محتوای آموزشی، پشتیبانی از آموزش، اساتید، فناوری، امکانات، راهبردها شامل توسعه تسهیلات پژوهشی، توسعه برنامه‌های آموزشی، توسعه برنامه‌های مشاوره‌ای و توسعه اساتید و سرانجام پیامدها شامل فارغ‌التحصیلان شایسته، توانایی بدنی فارغ‌التحصیلان و افزایش توان رزمی بودند. مدل ارائه‌شده می‌تواند به پرورش دانشجویان نظامی برای ایفای نقش مؤثرتر در یگان‌های عملیاتی یاری برساند و باعث افزایش قدرت دفاعی کشور شود.

کلیدواژه‌ها


ابوالقاسمی، عباس (1390). ارتباط تاب‌آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. فصلنامه مطالعات روانشناسی، دوره 7 شماره 3، صفحه 131- 152
ارجمند سیاهپوش، اسحق؛ مقدس جعفری، محمدحسن و فربغلانی، محمد (1390). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر شوش دانیال (ع)، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صفحات 7-20
امین هماینی دمیرچی، داریوش مهری، حسن محجوب 1395، عوامل موثر بر بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، فصلنامه مدیریت نظامی سال شانزدهم شماره 1 ص 29-59
صادقی موحد، فریبا؛ مولوی، پرویز؛ صمد زاده، مهدی؛ شهباززادگان، بیتا و یوسفی، کامل (1392). عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و مراقبت، سال پانزدهم، شماره 3، ص 28-50
صادقی، جهانبخش، اژه ای، جواد، لواسانی، غلامعلی، عباس زاده، ناصر، 1396، بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس سبک‌های تفکر، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفدهم، شماره بهار ص 1-28
کشاورز، محسن؛ جعفری، احمد؛ سلحشور، مریم و وزیری، سید علی (1392). رابطه سبک‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی تهران)، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، شماره 1، جلد 1، صص: 11-19.
لواسانی، غلامعلی و درانی، کمال (1383). رابطه ویژگی‌های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و چهارم، شماره 2. ص 21-1.
محجوب، حسن، مالک پور، داریوش، (1395)، بررسی رابطه میان سرمایه انسانی اعضای هیات علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، فصلنامه مدیریت نظامی، سال شانزدهم، شماره 2، ص 92-65
مقدمی، معصومه؛ رشیدی، ذوالفقار (1396). رابطه بین سبک‌های یادگیری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی واحد رودهن. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 2، پاییز 96، ص 1-38
میر کمالی، سید محمد و همکاران (1394). تعیین سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با میانجی گری انگیزش پیشرفت تحصیلی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1394، ص12-30
نریمانی، محمد؛ میری، میرنادر (1396). عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور: نظریه زمینه‌ای. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 59-79
نکاوند، مهراندخت؛ جعفری، پریوش؛ آراسته، حمیدرضا (1397). ارائه مدلی برای ارتقای اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دی 1397، 18(49)/ 446- 457
نوحی، سیما؛ حسینی، سید مرتضی؛ رخساری زاده، حمید؛ صبوری، امین و علیشیری، غلامحسین (1391). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مجله طب نظامی، 14(3): 204-200
فرامرزی، حمید، بهروزی، ناصر، فرزادی، فاطمه(1398)، رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مجله روان شناسی مدرسه، دوره 8 شماره 2/112-91 ص 91،110
صفیان، مهدی، محمدی، مهدی، موسوی، سید علی، صالح نژاد، سید عبدالله(1398)، مولفه ها و ویژگی های اخلاق حرفه ای استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه های سازمانی، مدیریت اسلامی، سال 27 شماره 4 ص 21-49
فرهادی، علی، خیراندیش، مهدی، (1397)، آسیب شناسی نظام آموزشی در دانشگاه های سازمانی(یکی از دانشگاه های نیروهای مسلح )، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی- سال پنجم/ شماره 17 / بهار ص 154- 179
نقوی، رشید، مصدق خواه، مسعود، حسنی آهنگر، محمدرضا، احمدوند، علی محمد(1396)، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه یافته، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، س نهم، ش 27. 1-20
 
Alonso, A. Peris, M. maurist, J. (2017). Cooperative and networkings Strategies in small business. Newyork: springer
Barajas C. A.(2013) group counseling curriculum using study skills to enhance academic achievement in middle school students. Master s thesis in school counseling. California state University.
Hongyu W, Tianji C. )2017(Parental involvement, adolescents’ self-determined learning and academic achievement in Urban China, International Journal of Psychology; 52(1): 58–66.
Indreica ES, Cazan AM, Truta C.(2011) Effects of learning styles and time management on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011; 30: 102-1096.
Kobal D. & Musek J. (2001) Self concept and academic achievement: Slovenia and France. Personality and individual differences.2001;30:887-899.
Kyung Ryung Kim, Eun Hee Seo(2018) . The relationship between teacher efficacy and students' academic achievement: A meta-analysis, Social Behavior and Personality. an international journal.2018; 46(4): 529-540.
Mousavi Davoudi SM & et al. (2018)The Impacts of Teacher’s Efficacy and Motivation on Student’s Academic Achievement in Science Education among Secondary and High School Students. EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed. 2018;14(6):2353–2366.
Raquel Gilar-Corbi, Raquel Gilar-Corbi, Juan-Luis Castejón, Tarquino Sánchez,(2020) Sustainability 2020, 12, 9798
Sudha S, Kavitha ES.(2016) the effect of social networking on students’ academic performance: the perspective of faculty members of periyar university, salem].Library Philosophy and Practice (ejournal).2016:1455.