پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه‌های انسانی(مورد مطالعه: یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران؛ sepahvand.re@lu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران، (* نویسنده مسئول)؛ Koolivandhasan@yahoo.com

10.22034/iamu.2021.523353.2523

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه­های انسانی یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا می­باشد این پژوهش، آمیخته و از حیث هدف، اکتشافی است که در ابتدا با استفاده از داده­های کیفی حاصل از مطالعات اکتشافی، پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه‌های انسانی یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا مشخص شده و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با رأی خبرگان، تعداد 16 پیشایند به‌دست‌آمده است و در ادامه با روش دلفی فازی، پیشایندهای مذکور اولویت‌بندی ­شدند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان یکی از  واحدهای پدافند هوایی آجا می­باشد. با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه در این پژوهش شامل  28 نفر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که مؤلفه‌های حمایت سازمانی ادراک‌شده، عدالت سازمانی، سیستم پاداش، کیفیت زندگی کاری و حمایت­ ادراک‌شده از سرپرست از اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به سایر پیشایندها، برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


   آزاد مرزآبادی اسفندیار، نیک نفس سعید. ۱۳۹۵، سبک‌های مقابله با استرس شغلی در کارکنان نظامی. پیاورد سلامت، ۱۰ (۴):۲۹۹-۳۱۰
   باغبان سیچانی، ایران، علی پور، عباس و عابدی، محمدرضا (1386) اشتیاق شغلی یک مفهوم جدید در مشاوره شغلی، مجموعهمقالاتهفتهپژوهش.
    بستانی، طاهره، قربان­حسینی، مسعود. (1399). تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 119-108، (24)3
   تاجی، هاله، مهداد، علی. (1398). پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی­یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی، مشاوره شغلی و سازمانی، 100-89، (39)11.
   دهقان، نبی اله، صالحی صدقیانی، جمشید و مرادی آیدیشه، شعبان (1389) تبیین ارتباط ابعاد غنی، سازی شغل و رضایت شغلی کارکنان، مطالعاتکمیدرمدیریت، 2، 52-35
   رنگریز، حسن، سجاد، عاطفه، لطیفی جلیسه، سلیمه. (1397). عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل،  مشاوره شغلی و سازمانی، 10(37), 117-146.
   فلاحی، محمد باقر، الحسینی المدرسی، سید مهدی. (1398). تناسب فرد-سازمان و تأثیر آن بر تعلق خاطر کاری کارکنان از طریق ایجاد اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی، فصلنامه مدیریت نظامی، 19(73)،1-27.
   فرجی، عبیدا...، پوررضا، ابوالقاسم، حسینی، مصطفی، عرب، محمد و اکبری، فیض اله(1387)، نقش و تأثیر مدل ویژگی­های شغلی روی رضایت شغلی. دانشکدهبهداشتوانستیتوتحقیقاتبهداشتی، 2، 38-31.
   قانع­نیا, مریم، فروهر، محمد، جلیلی، صدیقه. (1394). تاثیرآموزش سرمایه روان‌شناختی مدیران بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت 1(3)،  59-72
  کهن­سال زیدی، مهدی، حجازی، سید شهاب الدین, طحانی, غلامرضا. (1396). تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی. 4(1), 81-91.
  عیسی­خانی، احمد. (1392). تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان، مدیریت دولتی،  5(2)، 73-96.
   محمد اصلانپور جوکندان، هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل، نعامی، عبدالزهرا،(1399)، رابطه برخی منابع شغلی و شخصی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی گیلان، دانشگاه شهید چمران اهواز.
   نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا، زارع، راضیه و بابامیری، محمد) 1389 (ارتباط مؤلفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی تازههایروانشناسیصنعتی/سازمانی، 5، 15-9
   نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه) 1390 (رابطۀ ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، مشاورۀشغلیوسازمانی، 9، 41-23
   هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل؛ بشلیده، کیومرث؛ تقی پور، منوچهر؛ نیسی، عبدالکاظم، (1390)، بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی­های مرکزی، پژوهش­هایروانشناسیبالینیومشاوره، سال اول، شماره1، 118-99.
Albrecht, S. L. (2013), Work engagement and the positive power of meaningful work. Advances in positive organizational psychology, Emerald Group Publishing Limited: 237-260.
Bakker, A. B., & Demerouti, E, Towards a model of work Engagement. (2008),Career     Development Internatio, 13 (3),. 209-223.
 Bakker, A. B., Albrecht, S. L., Leiter, M.P. (2011). Response to commentaries work engagement: Further reflections on the state of play. European Journal of Work and Organizationl Psychology, 20 (1), 74–88.
Bakker, A. B. (2009). Building engagement in the workplace. In R.J.
Fujishiro K., Xu J., Gong F, 2010, What does “occupation” represent as an indicator of socioeconomic status? Exploring occupational prestige and health. Social Science & Medicine;. 71: 2100-2107.
Ghanenia, M., Forouhar, M., Jalili, S, 'The Effect of Managers Psychological Capital Components Training on Increasing the Employees Engagement', Positive Psychology;2015. 1(3), 59-72 (Persian).
Harter, J. K., Schmidt, F. L., Hayes, T. L., (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279
Haruna, Aliyu Yelwa. Marthandan, Govindan. (2017) "Foundational competencies for enhancing work engagement in SMEs Malaysia", Journal of Workplace Learning, Vol. 29 Issue: 3, pp. 165 - 184, https://doi. org/10. 1108/JWL - 07 - 2016 - 0066.
Joo B-K, Lim DH, Kim S. Enhancing work engagement: The roles of psychological capital, authentic leadership, and work empowerment. (2016). Leadership & Organization Development Journal. ;37(8):1117-34.
Kazemipour, S, 2004, The People's Attitude on the Status of Jobs in Iran and its Relationship with Socio-Economic Characteristics of Individuals in Tehran.,Labor and Social Security Institute (Persian).
Kang, D. Stewart, J. Kim, H, 2011, The effects of perceived external prestige, ethical organizational climate, and leader-member exchange (LMX) quality on employees' commitments and their subsequent attitudes, Personnel Review;.40(6): 761-784. 24.
Khosravizadeh,E. Kamankesh, A. Moghadasi, H, Zohrehvandian,K. 2018. The relationship between Organizational Justice and Job Eengagement with Organizational Performance of coaches (case study: Arak Sports boards). Organizational Behavior Management in Sport Studies..6(21).51-59 (Persian).
Kennedy, E. Daim, T. U, A 2010, Strategy to Assist Management in Workforce Engagement and Employee Retention in the High Tech Engineering Environment. Journal of Evaluation and Program Planning;. 33(4), 468-476.
Kahn, W., (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, Academy of Management Journal, 33(4), 692-724 American journal of community psychology, 34.
Liao, H., Rupp, D.E (2005). The impact of justice climate and justice orientation on work outcomes: Across-level multifoci framework, Journal of Applied Psychology, 90: 242-256.
Martina Kotze, (2018) "How job resources and personal resources influence work engagement and burnout", African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 9 Issue: 2, pp.148-164.
Messah, H. OreiziSamani, S. H. R. & Kalantari, M, 2016.Teacher's Passion: Self-Regulating Mediation: The Relationship between School Attitude and Teacher's Attitudes. Quarterly Journal of Education;;33(3), 131-147 (Persian).
Peterson, N. A., Zimmerman, M. A., (2004), Beyond the Individual: Toward a Nomological network of Organizational Empowerment,
PoorAbbas, A.(2008) Effectiveness of participation in professional efficacy workshops upon occupational engagement among employees at University of Isfahan . M.A. thesis, career counseling university of Isfaan.
Ram, P., & Prabhakar, G. V. 2009, The role of employee engagement in work-related outcomes. Interdisciplinary.Journal of Research in Business;. 1(3): 47-61.
Rich, B. L., LePine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53, 617-635.
Sengers N. (2013). The role of Psychological Capital in the Job Demands - Resources Model: Work Engagement and Turnover intention in an international contact centre environment. Utrecht, Germany Utrecht University.
 Seligman, M. E. P , Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005 ). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410 – 421.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González - Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71–92.
Vanam, S. (2009). job engagemente. Examining the relationship with situational and personal factors. master of science dissertation. The Faculty of the Department of Psychology, San José State University.