مدل کسب‌وکار هوشمند مبتنی بر عوامل مؤثر در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول)؛ Meh.minouei@iauctb.ac.ir

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/iamu.2022.529372.2575

چکیده

از سازمان‌هایی که در دهه‌های اخیر توجه به مقوله هوشمندی و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آن از اهمیت خاصی برخودار گشته است، سازمان‌های فعال در حوزه تولید تجهیزات دفاعی می‌باشد. به عبارتی، به دلیل پیشرفت‌های سریع و بنیادین فناورانه در حوزه تجهیزات نظامی و دفاعی، ادامه حیات این سازمان‌ها تنها منوط به افزایش توان رقابت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع در برابر این تغییرات از طریق هوشمندی، می‌باشد. در همین راستا، این پژوهش کاربردی در روشی توصیفی و پیمایشی، طراحی و تبیین مدل کسب‌وکار هوشمند در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی را مدنظر قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران ارشد فناوری شرکت‌های اپتیکی پیشرو در تولید تجهیزات دفاعی بودند که با توجه به حداقل نمونه لازم جهت انجام معادلات ساختاری، 275 نفر از این مدیران به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون مدل مفهومی این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل، حاکی از نقش معنادار عوامل سازمانی، عوامل فرآیندی و عوامل فنی و فناورانه بر کسب‌وکار هوشمند شرکت‌های فعال در صنایع تولیدی تجهیزات دفاعی بود. 

کلیدواژه‌ها


خجسته، نازنین؛ عابدی شربیانی، علی اکبر؛ انصاری، رضا (1393). بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب‌وکارمؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم هوشمند کسب‌وکار در شرکت‌های خدمات اینترنتی ( مورد مطالعه:شرکت شاتل). مجله تحقیقات بازاریابی نوین، 4(4)، 143-166.  قابل بازیابی از: https://nmrj.ui.ac.ir/article_17751.html
سبک‌رو، مهدی؛ صفری شاد، فرانک؛رحیمی، ابراهیم؛عباسی رستمی، نجیبه (1397). بررسی تأثیر هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز، آینده‌پژوهی مدیریت، شماره 2، 21-32. قابل بازیابی از:https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_13020.html
 کرمی، غلامرضا و مرادی، محمد تقی و مرادی، فریدون و مصلی نژاد، آرمیتا (1395). بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (46) 36-19 . 
Anton, P. S., McKernan, M., Munson, K., Kallimani, J. G., Levedahl, A., Blickstein, I., ... & Newberry, S. (2019). Assessing the Use of Data Analytics in Department of Defense Acquisition.
Arefin MS, Hoque MR, Bao Y (2015) The impact of business intelligence on organization’s effectiveness: an empirical study. Journal of Systems and Information Technology 17(3): 263–285.
Arefin, M. S., Hoque, M. R., & Bao, Y. (2015). The impact of business intelligence on organization’s effectiveness: an empirical study. Journal of Systems and Information Technology, 17(3), 263-285. Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSIT-09-2014-0067/full/
Barnea, A. (2014). Competitive intelligence in the defense industry: A perspective from Israel–A case study analysis. Journal of Intelligence Studies in Business, 4(3).
Barney, J., Wright, M., & Ketchen Jr, D. J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten years after 1991. Journal of management, 27(6), 625-641.Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149206301001143.
Bruque-Cámara, S., Vargas-Sánchez, A., & Hernández-Ortiz, M. J. (2004). Organizational determinants of IT adoption in the pharmaceutical distribution sector. European Journal of Information Systems, 13(2), 133-146.
Divatia, A. S., Tikoria, J., & Lakdawala, S. (2021). Emerging trends and impact of business intelligence & analytics in organizations: Case studies from India. Business Information Review, 38(1), 40-52.
Gaardboe, R., & Jonasen, T. S. (2018). Business intelligence success factors: A literature review. Journal of Information Technology Management, 29(1), 1-15. Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/Business-Intelligence-Success-Factors%3A-A-Literature-Gaardboe-Jonasen/582fe6202460ba5d893c8a7f6921fdcd117a1f2a.
Gauzelin, S., & Bentz, H. (2017). An examination of the impact of business intelligence systems on organizational decision making and performance: The case of France. Journal of Intelligence Studies in Business, 7(2). Retrieved from: https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/article/view/238.
Hartl, K., Jacob, O., Mbep, F. L., Budree, A., & Fourie, L. (2016, January). The impact of business intelligence on corporate performance management. In 2016 
Hawking Paul.(2013). Factors Critical To The Success of Business Intelligence Systems.College Of Business Victoria University 2013.Doctor of Business Administration. Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-critical-to-the-success-of-business-systems-Hawking/eaa5eea205b6f09a78928dab347d4f0f62cf3f37.
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_18466.html.
https://www.semanticscholar.org/paper/Understanding-the-determinants-of-business-system-Puklavec-Oliveira/aeba4287d11d3c135115bb42225fc10fbe2f8b1b.
Hung, S. Y., Huang, Y. W., Lin, C. C., Chen, K., & Tarn, J. M. (2016, June). Factors Influencing Business Intelligence Systems Implementation Success in the Enterprises. In PACIS (p. 297). Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Influencing-Business-Intelligence-Systems-Hung-Huang/b87f49da7a0857af6c59c7958c8ed61a682d4c23.
Janssen, M., van der Voort, H., & Wahyudi, A. (2017). Factors influencing big data decision-making quality. Journal of business research, 70, 338-345.
Lasi, H. (2013). Industrial intelligence-a business intelligence-based approach to enhance manufacturing engineering in industrial companies. Procedia CIRP, 12, 384-389. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827113007075.
Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2018). Management information systems. Managing the digital firm[15 edn.]. Harlow, England: Pearson.
Mayer JD. 2000. Emotion, intelligence, emotional intelligence. In The Handbook of Affect and Social Cognition, ed. JP Forgas, pp. 410–31. Mahwah, NJ: Erlbaum
Nithya, N., & Kiruthika, R. (2021). Impact of Business Intelligence Adoption on performance of banks: a conceptual framework. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12(2), 3139-3150. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12652-020-02473-2.
Olszak, C. M. (2020). Business Intelligence and Big Data: Drivers of Organizational Success. CRC Press.
PREMKUMAR,  G.  &  ROBERTS,  M.  1999.  Adoption  of  new  information technologies  in  rural  small  businesses.  Omega-International  Journal  of Management Science,27,467-484.
Puklavec, B., Oliveira, T., & Popovič, A. (2018). Understanding the determinants of business intelligence system adoption stages. Industrial Management & Data Systems. Retrieved from: 
ROGERS, E. M. 1995. Diffusion of innovations, Free Pr.
Rubin, E., & Rubin, A. (2013). The impact of business intelligence systems on stock return volatility. Information & Management, 50(2-3), 67-75. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/ science /article/abs/pii/S0378720613000037.
Shokohyar ,S, tavallaee.R , Shobeiri,S .(2017). The Human Factors Affecting the Acceptance of Business Intelligence Us Behavioral ing the Behavioral Model of Reasoned Action Theory. 9th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2017).October 18 & 19, 2017, Amirkabir University of Technology. Retrieved from: https://ieeexplore.ieee.org/ document/8258619/ authors #authors.
Swari, M. H. P., Qusyairi, M., Mandyartha, E. P., & Wahanani, H. E. (2021, May). Business Intelligence System using Simple Moving Average Method (Case Study: Sales Medical Equipment at PT. Semangat Sejahtera Bersama). In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1899, No. 1, p. 012121). IOP Publishing.
THONG, J. (1999). An integrated model of information  systems adoption in small businesses. Journal of Management Information Systems,15,187-214
Velosa, A., & Pabon, G. (2021). Business Intelligence and Its Big Evolution.
Vidgen, R., Shaw, S., & Grant, D. B. (2017). Management challenges in creating value from business analytics. European Journal of Operational Research, 261(2), 626-639.
Villegas-Ch, W., Palacios-Pacheco, X., & Luján-Mora, S. (2020). A business intelligence framework for analyzing educational data. Sustainability, 12(14), 5745..
Yiu, L. D., Yeung, A. C., & Chen g, T. E. (2020). The impact of business intelligence systems on profitability and risks of firms. International Journal of Production Research, 1-24. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2020.1756506?journalCode=tprs20.