دوره و شماره: دوره 21، شماره 82 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 1-193