طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، موسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران. (*نویسنده مسئول)، a.peyvasteh@ut.ac.ir

2 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران.

10.22034/iamu.2022.528438.2557

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان­های نظامی مستقر در شمالغرب کشور می­باشد از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و بر اساس ماهیت داده­‌ها از روش تحقیق آمیخته، رویکردی پژوهشی که در آن ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی به صورت همزمان استفاده می­کنیم. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها در بخش کیفی از روش دلفی انجام گرفته که در آن نظرات کارشناسان و صاحب­‌نظران و خبرگان سازمان که برای انتخاب صاحب‌­نظران و خبرگان سازمان از روش نمونه‌­گیری گلوله برفی استفاده گردید. در بخش کمی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کای دو و آزمون تی از نرم افزار  SPSSو برای اولویت‌­بندی از رویکرد سلسله مراتبی در نرم افزار  Expert Choice استفاده گردید. از آنجایی که مقدار شاخصKMO، 0/866به‌دست آمده (بزرگتر از 0/5)، و تعداد پاسخ‌دهنده برای انجام تحلیل عاملی و تشکیل مدل بهسازی منابع انسانی کافی بوده و مقدار سطح­ معنی­‌داری (sig) آزمون بارتلت، کوچکتر از (0/05) نشان می­‌دهد، آزمون تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب می­‌باشد، مجموعاً 5 عامل از مجموع 31 سوال پرسشنامه تحقیق استخراج شدکه این عوامل مجموعاً 91/326درصد واریانس عوامل مؤثر را تبیین کرده است. درنهایت اولویت عوامل خروجی از رویکرد سلسله مراتبی، ابعاد بهسازی فردی، سازمانی، آموزشی، اخلاقی و بهسازی حرفه‌­ای که بیشترین تأثیر را بر بهسازی منابع انسانی در سازمان­های نظامی را دارند که توجه به این عوامل موجب ارتقاء بهسازی منابع انسانی در جامعه هدف خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، صص ،183-2103  
پیوسته، علی‌اکبر، احمدزاده، اسماعیل (1396). بررسی نقش توسعه نیروی انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی کارخانه نساجی شهرستان خوی، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
پیوسته، علی‌اکبر، نصیری، حسین (1393). مدیریت تحول سازمانی، انتشارات دانشگاه امام علی(ع).
جباری خانقاه, مهدی (1397)، ضرورت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان، یازدهمین کنفرانس بین المللی -روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
دوستیان، صدیقه، سعیده خجسته، طاهره، اسلامی (1398). رابطه مدیریت راهبردی و بهسازی منابع انسانی در شعب بانک‌های دولتی شهرستان قائنات، سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران، ایلام، موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون.
رنجبر، مختار، آزاد، مسلم (1400). بررسی تأثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره‌وری در شرکت پالایش گاز پارسیان، فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی، دوره 2، ش 1.صص 1-12.
سعادتی, مهدی و فرشته مرادی (1397). آموزش و بهسازی منابع انسانی، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی،
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
شیربگی، ناصر، نظری، سمیرا، صادقی، شراره، نصیری نیا، شهاب (1400) .ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات: دیدگاه کارکنان آموزش ‌و پرورش لرستان، دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی 48.
ضیاء‌الدینی, محمد و علیرضا شه‌مرادزاده (1394). ضرورت آموزش مدیران در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
عزیزی شفیق, امینه؛ سمانه خسروی و شهرام خوافی (1398). اهمیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات و آمار در بهسازی عملکرد منابع انسانی، هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
کولک، عادل, سلطانی، حسن، مداحیان، شیوا، محمدباقری، مهدی، فاتحی‌راد، نوید (1400). بررسی تأثیر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی فارس، فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی، (1) 2، 13-25.
لزگی، علینقی، صافحیان، محمد، مجدجعفری، رسول (1399). مؤلفه‌های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه با تأکید بر سرمایه‌ انسانی، فصلنامه مدیریت نظامی، (3)20، 115-144.
موسوی, سیدحامد و سمیه کوخاه زاده (1398). ضرورت آموزش و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، تفلیس-گرجستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
نهادی، هادی، پورصادق، ناصر، حمیدی، ناصر، محرابی، جواد (1399). مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمان‌های دفاعی. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 18(2), 99-132.
Ahakwa, I., Yang, J., Tackie, E. A., & Atingabili, S. (2021). The Influence of Employee Engagement, Work Environment and Job Satisfaction on Organizational Commitment and Performance of Employees: A Sampling Weights in PLS path Modelling. SEISENSE Journal of Management, 4(3), 34-62.
Barba-Aragón, M. I., & Jiménez-Jiménez, D. (2020). HRM and radical innovation: A dual approach with exploration as a mediator. European Management Journal, 38(5), 791-803.
Crane, B., & Hartwell, C. J. (2018). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 12 (9).
Goodman, D., Holton, E., & Bates, R. (2014). Validation of the learning transfer system inventory: A study of supervisors in the public sector in.
Hsu, L. C., & Wang, C. H. (2012). Clarifying the effect of intellectual capital on performance: The mediating role of dynamic capability. British Journal of Management, 23(2), 179–205.
Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2014). Causal relationship between HRM policies and organizational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Management Journal, 28, 25–39.
Katarzyna Piwowar-Sulej (2021) Human resources development as an element of sustainable HRMewith the focus on production engineers, Journal of Cleaner Production 278 (2021) 124008.
Malam Salihu Sabiu, Kabiru Jinjiri Ringim, Tang Swee Mei, Mohd Hasanur Raihan Joarder, (2019) "Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis", PSU Research Review, https://doi.org/10.1108/ PRR-12-2016-0022.
Nieves, J., & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledgeresources. Tourism Management, 40(February), 224–232. 
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw-Hill Education.
Olivia Fachrunnisa and Farookh Khadeeer Hussain (2020) Blockchain-based human resource management practices for mitigating skills and competencies gap in workforce. International Journal of Engineering Business Management. Volume 12: 1–11. 
Promila Agarwal (2021) Shattered but smiling: Human resource management and the wellbeing of hotel employees during COVID-19, International Journal of Hospitality Management 93 (2021) 102765.
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67–74. 
Sánchez, A., Sánchez Marín, G., & Morales, A. M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 24. 138–148
Tseng, C., & Mclean, G. N. (2008). "Strategic HRD practices as Key Factors in Organizational learning". Journal of European Industrial Training, 6, 418-432.
Tiago Fonseca, Pedro de Faria, Francisco Lima (2019) Human capital and innovation: the importance of the optimal organizationaltask structure, Research Policy, https://doi.org/ 10.1016/j. respol.
Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 316–329.