اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع) (*نویسنده مسئول). s.panahi62@gmail.com

2 دکتری تخصصی جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع).

10.22034/iamu.2022.528028.2553

چکیده

     نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان‌ها بوده که برخورداری آن‌ها از انگیزش شغلی می‌تواند یاریگر سازمان‌ها در رسیدن به اهدافشان باشد. برای ارتقاء سطح این متغیر در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده، ولی در این میان به نقش هوش معنوی، به عنوان عامل تأثیرگذار بر این متغیر کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی کارکنان یکی از یگان‌های نیرو مسلح انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 60 نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. سپس آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی برای گروه آزمایش به مدت 7 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچ­گونه مداخله‌­ای برخوردار نشد. در این پژوهش از پرسش­نامه سطوح انگیزش شغلی استفاده گردید و داده‌های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی (72/124= fو  0/576=Eta) (P=0/0001 )کارکنان نظامی بود. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش مؤلفه­ های هوش معنوی با تأثیر بر نگرش‌ها و رفتارهای فردی، نگرش کلی نسبت به شغل را شکل داده و رفتارهای فردی را در محل کار ارتقا می­دهد.

کلیدواژه‌ها


رضایی، بیژن. بجانی، حسین. تارین حمداله (1397). تبین نقش معنویت در بهبود عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 2: 263-241.
عاطفی، لیلا (1395). بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و نوآوری کارکنان بانک صادارات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
داورزنی،محمد.بارانی، صمد (1398).درک نقش میانجی روان‌شناختی در رابط بین رهبری اخلاقی و عملکرد کارکنان.فصلنامه مدیریت نظامی.19(4):1-28
Ahmed, A., Arshad, M. A., Mahmood, A., Akhtar, S. (2016). Holistic Human Resource Development: Balancing the Equation through the Inclusion of Spiritual Quotient. Journal of Human Values,
Altmaier E. (2019). Religiousness and spirituality. Promoting Positive Processes after Trauma. 89-99.
Baksi A, Surucu H. (2019). Is spirituality an important variable as the predictor of emotional labour for nursing students? Nurse Education Today. 79,135-141.
Brandt E (1996) Corporate pioneers explore Spiritual peace. HR management 41(4):82
Conlin M (1999) Religion in the workplace: the growing presence of spirituality in corporate America. Business week
Dev RD, Kamalden TF, Geok SK, Ayub AF,Ismail IA(2018). Spiritual intelligence on health behaviours among Malaysian university studentsin a Malaysian public university: The mediatingrole of self efficacy. Malaysian Journal of Movement,Health & Exercise.; 7(2):55-61.
Fry L, Matherly ST (2014). Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly. 22, 259–270.
Jena, L. K., Pradhan, S., & Panigrahy, N. P. (2018). Pursuit of organisational trust: Role of employee engagement, psychological well-being and transformational leadership. Asia Pacific Management Review, 23(3), 227-234.
Khandan M, Eyni Z, Koohpaei A. Relationship between spiritual intelligence and job performance: A case study of Nurses and Nursing aids in the main university hospital of Qom, Iran, Health. Spirituality and Medical Ethics.2017;4(3):8-14. (Full Text in Persian)
King DB, De Cicco TL.(2009) . A viable model and self-report measure of spiritual. International Journal of Transpersonal Studies. 28(1):68-85.
Koenig H. (2018). Religion vs. Spirituality. Religion and Mental Health. 12, 3-19.
Krahnke K, Giacalone R, Jurkiewicz C (2003) Measuring workplace spirituality. Journal of organizational change management 16(4):396-405.
Kulshrestha S, Singhal TK. Impact of spiritual intelligence on performance and job satisfaction: A study on school teachers. International Journal of Human Resource & Industrial Research. 2017;4(2):1-6.
Lăzăroiu G. (2015). Employee Motivation and Job Performance. Linguistic and Philosophical Investigations. (14):97-102
Lee-Fong,GC. (2019). The relationship between spiritual intelligence and psychological well-being in refugees. Keiser University, ProQuest Dissertations Publishing.
Li H, Li F, Chen T. (2018). A motivational–cognitive model of creativity and the role of autonomy. Journal of Business Research. 92, 179-188.
Liu M, Kunaiktikul W, Senaratana W, Tonmukayakul O, Eriksen L.(2007). Development of competency inventory for registered nurses in the People’s Republic of China: scale development. Int J Nurs Stud; 44(5):805-813.
Ma, L., Zhai, X., Zhong, W., & Zhang, Z. X. (2019). Deploying human capital for innovation: A study of multi-country manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 208, 241-253.
Memon, N. Z., & Jena, L. K. (2017). Gender Inequality, Job Satisfaction and Job Motivation: Evidence from Indian Female Employees. Management and Labour Studies, 42(3), 253-274.
Mirvis P (1997) Soul work in organization. Organization Science 2: 193.
Munawar, K. & Tariq, O. (2018). Exploring relationship between spiritual intelligence, religiosity and life satisfaction among elderly Pakistani muslims. Journal of Religion and Health, 57 (3) 781-795.
Mussa, E. C., Mirzabaev, A., Admassie, A., Nshakira-Rukundo, E., & von Braun, J. (2019). Does childhood work impede long-term human capital accumulation? Empirical evidence from ruralEthiopia. International Journal of Educational Development, 66, 234-246.
Pandey, J., & Singh, M. (2019). Positive religious coping as a mechanism for enhancing job satisfaction and reducing work-family conflict: A moderated mediation analysis. Journal of Management, Spirituality & Religion, 1-25.
Pongoh S (2014), The effect of principal leadership and achievement motivation on teacher competence of public school teacher in Manado, Journal of Education and Practice, 5(1):139-145.
Soylmez, A, Koc, M. (2019). Studying spiritual intelligence as a predictor on meaningfulness and life satisfaction. Spiritual Psychology and Counseling, 4 (2), 109-122.
Sunaryo H, Nirwanto N, Manan A. (2017). The Effect of Emotional and Spiritual Intelligence on Nurses‟ Burnout and Caring Behavior. International Journal of Academic Research in Bussines and Social Sciences. 7(12):1211-1227.
Supriyanto, A, Ekowati, V., & Masyhuri, M. (2019). The relationship among spiritual intelligence, emotional intelligence, organizational citizenship behaviour, and employee performance. Etikonomi, 18, 249-258
Suttikun, Chompoonut. Jung chang, Hyo. & Bicksler, Hamilton, (2018). A qualitative exploration of day spa therapists work motivations and job satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 34, 1-10.
Taghipour A,Dejban R. (2013).job Performance: Mediate Mechanism of Work Motivation.Socail and Behavioral Sciences.84,1601-1605
Tao, R. M. (2011). Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Task Performance and Organizational Citizenship Behavior in China. Institute of Behavioral and Applied Management. 3(5): 105-127.
Yektaee MR, Alipoor M, Khosravi A, Bazrafshan H. Effect of Spiritual Intelligence on Individual Performance (Case: Department of Education and Training of the Region 6). Organizational Culture Management. 2016; 13(4):1267-87. (Full Text in Persian).