تدوین الگوی انضباط سازمانی با تمرکز بر انضبـاط ظاهری و انضبــاط معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران (*نویسنده مسئول) Email:sh.hosseini81@yahoo.com

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

10.22034/iamu.2022.540528.2657

چکیده

تحقیق حاضر، به تدوین الگوی انضباط سازمانی با تمرکز بر انضبــاط ظاهری و انضبــاط معنوی (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی (ع)) پرداخته است. نوع روش تحقیق بر پایه مفروضات روش تحلیل تلفیقی انجام گرفته است به عبارت دیگر از روش تحقیق کیفی در جهت طراحی الگو و از روش کمی در جهت آزمون الگو و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به عبارت دیگر ابتدا با توجه به هدف اولیه که طراحی مدل محتوایی بومی در زمینه انضباط سازمانی بوده است که با روش مصاحبه (بهره‌گیری از روش قوم نگاری مبتنی بر کدگذاری 3 مرحله ای برای بررسی و استخراج الگو) بین نمونه 15 نفری از خبرگان در این زمینه، صورت گرفته است. پس از بررسی داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، مولفه‌های انضباط ظاهری (پیروی از اسناد بالادستی، انضباط شغلی و ارتباطی، انضباط رفتاری، عدم تعارض منافع، قائم و عامل بودن مدیران به رویه‌های انضباطی و الگوسازی و الگوپروری در میان دانشجویان) و انضباط معنوی (انضباط انتظاری، فرهنگ خود کنترلی، رعایت کدهای اخلاقی، ارتقاء اخلاص و تعهد با تاکید بر آموزه‌های دینی و ایجاد درگیری عاطفی- ذهنی) مشخص شد. در ادامه روند پژوهش پس از تدوین پرسشنامه با مدنظر قرار دادن روایی و پایایی آن اقدام به توزیع پرسشنامه در جامعه 278 نفری بین مدیران و فرماندهان، اساتید و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) شده است. پس از جمع‌ آوری داده‌ها اقدام به پردازش مدل استخراج شده با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس شده است که نتایج این بخش حاکی از روایی‌سازه، مناسب مدل تحقیق بوده است. در قسمت دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی و آزمون الگوی طراحی شده در دانشگاه افسری، اقدام شده است. نتایج حاکی از تایید روابط مدنظر تحقیق بوده است.

کلیدواژه‌ها


اردلان، امید؛ رضا ریحانی و سیدمهدی الوانی (1395). نقش معنویت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح، کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول، تهران، مرکز توسعه اطلاعات کاربردی.
 آرزو غنیون، حسین حبیبی تبار. 1398. جایگاه انضباط در مدیریت اسلامی. پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ص 349-367.
آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح، ماده 7،8 و 9.
الیکی، فهیمه و عباسی، سمیه و گنجی، پیمان و شجاعی، احمد (1395). انضباط در سازمانهای آخرت گرا، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران.
بنت وین دابلیو، کارن ام. هس (1390)، انضباط و رفتارهای مسئله ساز. ترجمه عبدالله مجیدی، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 2، صص160-177.
بهشتی سعید، محبی علی، کریمی خویگانی روح اله (1394) اهداف انضباط انتظامی در آموزه های مدیریتی نهج البلاغه، پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، دوره 10 شماره 1، صص88-100.
توسلی، غلامعباس (1391) نظریه های جامعه شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، چاپ 18.
حاجی کریمی، عباسعلی و حسن رنگریز (1395) مدیریت منابع انسانی: از تئوری تا عمل، چاپ ونشر بازرگانی.
خمینی، سید روح الله، (1361). صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.
دانایی فرد، حسن، میثم لطیفی، ولی الله نقی پورفر و اصغر مشبکی (1389). بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 3، پیاپی 68.
دلاور، علی و کوشکی، شیرین (1392)."روش تحقیق آمیخته". انتشارات آگاه، تهران.
دولان، شیمون ال و شولر، رندال اس (1390). مدیریت امور کارکنان ومنابع انسانی، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چاپ 9.
رفیع پور، فرامزر (1387)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران، انتشارات سروش.
سعادت، اسفندیار (1397). مدیریت منابع انسانی، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، چاپ 24.
شاهمرادی، محمدرضا و یاسر شیخویسی (1395). نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، سال سوم، شماره 3، صص149-155.
شیدائیان، حسین (1384). انضباط معنوی، حصون، شماره 4، صص70-93.
طاهری، سلیمان؛ سعادت راد، علیرضا؛ شیخ ویسی، یاسر (1398). نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سال هفدهم، شماره 75، صص83-103.
عامری، محمدعلی. (1388) بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهبود وتوسعه نظم وانضباط در ناجا از دیدگاه مدیران. مجموعه مقالات، دانشگاه علوم انتظامی، ص 89.
غنیون، آرزو و حسین حبیبی تبار، (1398). جایگاه انضباط در مدیریت اسلامی، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،
کوزر، لوئیس‌آلفرد. (1392) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، چاپ 18.
لطیفی، میثم، (1389). انضباط تعالی بخش کارکنان رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره 1.
محمد قادری نیا (1393). بررسی نقش مقررات آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در رشد و تعالی معنوی کارکنان. نشریه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال هفتم، شماره 2، صص 59-75.
مرادی غلامرضا، مجیدی عبداله، رحیمی فضل اله، سالار روح اله (1395). بررسی تاثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال 4، شماره 2، صص 153-173.
ملک پور، سعید و غلامرضا بردبار (1394). انضباط کاری در سازمان، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق.
 منصور، جهانگیر (1399). قانون کار، نشر دوران، تهران.
میر سپاسی، ناصر (1391) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، نشر میر، تهران، چاپ 21.
هابز، تامس (1397) لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ 12.
وبر، ماکس (1392)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا. منوچهری کاشانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 5.
ورسلی، پترو (1388). نظم اجتماعی در نظریه های جامعه شناسی، ترجمه سعید معید فر، تهران، نشر جامعه شناسان.
Abraham Kelli, Sion Watung, Bernhard Tewal, Irvan Trang(2022)." Impact of Organizational Change, Organizational Culture, Discipline, and Work Conflict on Employee Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable". Academic Journal of Digital Economics and Stability Volume 13(1),32-45.
Beyk Zadeh j, Sadeghi M, Ebrahimpour D.(2012). The Impact of Organizational Factors on Employee Professional Ethics Growth. Journal of Ethics in Science and Technology; Journal of Ethics in Science and Technology; 2:55-63.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Brown R. B. (2006). Doing your dissertation in business and management. London: Sage Publication.
Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. In N. K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed. pp. 509–535). Thousand Oaks, CA: Sage.
Clarke, V. and Braun, V.(2013), “Teaching thematic analysis: Over-coming challenges and developing strategies for effective learning,” The Psychologist, 26 (2), 120-123.
Clarke, V. and Braun, V.(2013), “Teaching thematic analysis: Over-coming challenges and developing strategies for effective learning,” The Psychologist, 26 (2), 120-123.
Creswell, J. (2003).Research design: Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches (2nded).Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Creswell, J. (2003).Research design: Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches (2nded.).Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Daryabegian A, Karimzadeh S, Nazem N.(2017). Providing appropriate solutions for the development of professional ethics among educational managers. Jundishapur Educational Development Quarterly; 1: 110.
Daryabegian A, Karimzadeh S, Nazem N.(2017). Providing appropriate solutions for the development of professional ethics among educational managers. Jundishapur Educational Development Quarterly; 1: 110.
Dumaine, B. (2003). The new non- managers. Fortune, February, vol.22.
Dumaine, B. (2003). The new non- managers. Fortune, February, vol.22
Farahani M, Behnam Jam L. (2012). Assessment of compliance with the components of professional ethics of education in faculty members of Shahed University. Journal of Ethics in Science and Technology; 1: 48-75.
Ghanei Rad M A.(2007). The status of the scientific community in the field of social sciences. Journal of Sociological Studies; 27: 27-56. (In Persian)
Gibson, J. W. Cotterman, S. P. & Johnson, R. E. (2006). Discipline: Still A Four Letter Word? Journal of Business & Economics Research (JBER), 4(1).
Gibson, J. W. Cotterman, S. P. & Johnson, R. E. (2006). Discipline: Still A Four Letter Word? Journal of Business & Economics Research (JBER), 4(1).
Gomez-Mejia, L. R. Balkin, D. B. & Cardy, R. L. (2007). Managing human resources. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Gomez-Mejia, L. R. Balkin, D. B. & Cardy, R. L. (2007). Managing human resources. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Grote, D. (2006). Discipline without punishment: The proven strategy that turns problem employees into Superior performers, New York: A MAPress. 2rd Ed.
Gulcan N Y. (2015). Discussing the importance of teaching ethics in education. Social and Behavioral Siences, 174; 2622-2625.
Johnson, M. (2005). A Survey Of Progressive And Affirmative Employee Discipline Systems In Florida's Hospitals.
Khanifar H, Bordbar H, Qomi F.(2011).Explaining ethical and cultural components in research. Journal of Moral Knowledge; 2: 85-104.
Khayat Moghadam s, Tabatabaei Nasab S M.(2016). Elements of Professional Ethics in Management. Journal of Ethics in Science and Technology; 1:127-136.
Kvale, Steinar. (1996). "Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing".Thousand Oaks, CA: Sage.
Lasseter R. W; (2002). Georgia's merit system reform-2001-1996: An operating agency's perspective, Review of Public Personnel Administration, Vol. 22.
Lasseter R. W; (2002). Georgia's merit system reform-2001-1996: An operating agency's perspective, Review of Public Personnel Administration, Vol. 22.
Leigh, K. E. Chenhall, E. & Saunders, C. (2009). Linking Practice to the Classroom: Teaching Performance Analysis. In Academy of Human Resource Development: Americas Conference.
Lin, H. F. & Lee, G. G. (2004). Perceptions of senior managers toward knowledge‐sharing behaviour. Management decision.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
Loukas, A. (2007). What is School Climate? High- quality school climate is advantageous for all students and may be particularly beneficial for at- risk students. Leadership Compass, 5(1), 1-3.
Moyo, G. Khewu, N. P. & Bayaga, A. (2014). Disciplinary practices in schools and principles of alternatives to corporal punishment strategies. South African Journal of Education, 34(1).
Nasr Aabadi A, Soleymani M.(2013).The Role of Organizational Culture in Promoting Professional Ethics in Organizations. Journal of Cultural Management; 22: 87-102.
Qanbari S, Ardalan M, Beheshtirad R.( 2015). Professional Ethics of Faculty Members and its Relation to Higher Education Quality. Journal of Ethics in Science and Technology; 2: 39-50.
Salajeghe A, Safari S.(2015). The relationship between professional ethics and university professors performance. Journal of Ethics in Science and Technology; 3: 103-110.
Sandu A, Caras A. (2014). Some considerations on the construction of ethics policies, share ethics and communicative action. Social and Behavioral Siences, 149; 846-854.
Sandu A, Caras A. (2014). Some considerations on the construction of ethics policies, share ethics and communicative action. Social and Behavioral Siences, 149; 846-854.
Shah Ali M, Rashidpor A, Kavousi A, Etebarian A. (2015). Pattern of Implementation of Professional Ethics in Iranian Organizations. Journal of Urban Management; 39:303-405.
Shahrul N. S, Mohd-Nur R. A, Siti S. B, Siti S. H (2016). The Relationship between Work Ethics and Job Performance. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 3rd International Conference on Business and Economics, 21 – 23 September.
Sherly Ong*, Hendry, Vivi Winata, Monika(2021)." The Influence of Discipline, Work Environment, and Work Commitment on Job Satisfaction". International Journal of Social Science and Business. Volume 5, Number 2, 2021, pp. 174-179.
Tutik Winarsih, Fariz(2012)." The Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment and Work Discipline". Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No. 1, February 2021, Page: 1328-1339.