تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناس مدیریت دولتی، دانشگاه یاسوج

چکیده

لازمۀ تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط‌های پویای امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن‌تر، رهبران تحول‌آفرین است. هدف از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری رهبری تحول‌گرا بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای مدیریت دانش و تواناسازی روان‌شناختی در بین کارکنان ناجا است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می‌باشد که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش از چهار پرسشنامۀ نوآوری سازمانی که شامل 16 گویه، پرسشنامه مدیریت دانش 19 گویه، پرسشنامه رهبری تحول‌گرا 19 گویه و پرسشنامه تواناسازی روان‌شناختی 15 گویه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می‌باشند که 250 نفر می‌باشند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است که برای جمع‌آوری اطلاعات تعداد 150 پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، 148 نسخه از آنها قابل استفاده بود که با نرم‌افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رهبری تحول‌گرا بر مدیریت دانش و تواناسازی روان‌شناختی اثر مستقیم دارد، اما بر نوآوری سازمانی اثر مستقیم ندارد. مدیریت دانش ضمن اثر مستقیم بر نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و نوآوری سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کند، اما نقش میانجی تواناسازی روان‌شناختی تأیید نشد. مدیران پلیس پیشگیری ناجا باید اهداف یا آرمان خاصی را به‌ طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه باشند. همچنین یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه اثربخشی آنها فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

ابراهیم قوام، صغری (1390). مدیریت دانش چالشی نو در نهادینه ساختن نوآوری پلیس. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 6(20)، 159-187.
احمدی، پرویز. صفری کهره، محمد و نعمتی، سمیه (1389). مدیریت توانمندسازی کارکنان: رویکردها، الگوها، راهبردها، برنامه‌ها و ارزیابی. تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
انصاری، منوچهر. رحمانی یوشانلوئی، حسین. اسکویی، وحید و حسینی، احد (1390). شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه‎ی موردی). نشریه مدیریت دولتی، 3(7)، 23-40.
حسن‌پور، اکبر. عباسی، طیبه و نوروزی، مجتبی (1390). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(1)، 159-180.
حسینی، فرشید. رایج، حمزه. استیری، مهرداد و شریفی، سید مهدی (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر- پیرو. نشریه مدیریت دولتی، 2(4)، 55-72.
رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(80)، 157-182.
زارعی، عظیم. مقدم، علیرضا. مهمان‌نوازان، سهیلا و شهریاری، مهری (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 1-32.
عباسی، محمدرضا و ملکی، منوچهر (1389). ضرورت نوآوری در اجرای برنامه‌های مدیریت دانش و مدیریت فن‌آوری اطلاعات در ایران. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 24، 12-21.
فرزانه، محمد. روح‌بخش، هاجر و بذرافشان، مجتبی (1395). نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 7(23)، 15-31.
محمدی، یوسف. محبی، علی و محمدی، یحیی (1392). الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1(1)، 1-23.
مرادی، حوریه. بیژنی، مسعود و کرمی، غلامحسین (1390). بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه‌های آموزش بزرگسالان. نشریه کار و جامعه، 100-113.
منطقی، منوچهر. توکلی، غلام‌رضا. نظری، یونس و کامل، علی‌رضا (1395). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطۀ بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد نوآورانه. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(1)، 221-247.
میرفخرالدینی، حیدر. حاتمی نسب، سید حسن. طالعی‌فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیررضا (1389). مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2، 103-118.
واعظی، مظفرالدین. چوپانی، حیدر و منشالنج، لیلا (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی. سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، تهران: خانه معلم، 112-125.
هدایتی ولوکلا، آتنا. جمشیدی، لاله و امین بیدختی، علی‌اکبر (1395). نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 15، 113-134.
Aragón-Crea, J. A., Hurtado-Torres, N., Sharma, S., & García-Morales, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. Journal of Environmental Management, 86(1), 88-103.
available:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517302846.
Burmeister, K., Neef, A., & Beyers, B. (2004). Corporate Foresight: Unternehmen gestalten Zukunft, Murmann, Hamburg.
Chidambaranathan, K., & Swarooprani, B. S. (2015). Knowledge Management as a Predictor of Organizational Effectiveness: The Role of Demographic and Employment Factors. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 758-763.
Choi, S. L., Goh, C. F., Adam, M. B., & Tan, O. K. (2016). Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: The mediating role of employee empowerment. Human Resources for Health,14(1),73-85.
Dubinsky, A. J., Yammarino, F., Jolson, M. A., & Spangler, W. D. (1995). Transformational leadership: An initial investigation in sales management. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 15(2), 17-31.
Fındıklıa, M. A., Yozgatb, U., & Rofcaninc, Y. (2015). Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs), International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 377-387.
Hall, B. H., & Mairesse. J. (2006). Empirical studies of innovation in the knowledge driven economy. Economics of Innovation and New Technology, 15(4-5), 289-299.
Han, S., Seo, G., Li, J., & Yoon, S. W. (2016). The mediating effect of organizational commitment and employee empowerment: How transformational leadership impacts employee knowledge sharing intention. Human Resource Development International, 19(2), 1-18.
Hayat, A., Hasanvand, M. M., Nikakhlag, S., & Dehghani, M. R. (2015). The role of leadership styles in knowledge management processes. Journal of Health Management and Informatics, 2(2), 41-46.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares. Science, Environment, Engineering and Technology. Griffith University.
Khan, R., Rehman, A. U. & Fatima, A. (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management, 11(3), 678-84.
Kim, S., & Kim, J. (2015). Integration Strategy, Transformational Leadership and Organozational Commitment in Korea’s Coorporate Split-Offs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1353-1364.
Kirkman, B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 54(4), 744-764.
Liljander, V., Polsa, P., & van Riel, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer. Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 281-290.
Martin C. A. & Bush A. J. (2006). Psychological climate, empowerment, leadership style, and customer-oriented selling: An analysis of the sales manager–salesperson dyad. Journal of the Academy of Marketing Science, 34, 419-438.
Menon S. T. (2001). Employee empowerment: An integrative psychological approach. Applied Psychology, An International Review, 50(1), 153-180.
Podsakoff, M., MacKenzie, B., & Bommer, W. (1996). Transformational leadership behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22, 259-298.
Salem, I., & Kattara, H. (2015). Transformational Leadership: Relationship to Job Stress and Job Burnout in Five-Star Hotels. Tourism and Hospitality Research, 15(4), 1-14.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2017). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity, Technological Forecasting & Social Change. Journal in press, in:
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-65.
Wallapha, A., saowanee, S., & Tang, K. N. (2015). Development of leadership soft skills among educational administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 331-336.