مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

امروزه ورزش در تمامی بخش‌های نیروهای مسلح از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار می‌رود. یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشته‌های دور تا کنون ضرورت افزایش سطح آمادگی‌های نظامیان می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT) بود. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد که از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل محیطی (SWOT) می‌باشد که در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه محقق‌ساخته می‌باشد. روایی محتوایی پرسش‌نامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشکاران فعال در حوزه ورزش نیروهای مسلح تشکیل می‌دادند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت در دسترس است و نمونۀ آماری را 171 نفر تشکیل می‌دهند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل آمار توصیفی و آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن است. نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح در راهبرد محافظه‌کارانه (ثبات) و ورزش حرفه‌ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار دارد و مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور به ترتیب اولویت مشخص گردید. در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعۀ ورزش قهرمانی وحرفه‌ای نیروهای مسلح کشور مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

احسانی، محمد (1387)، بررسی وضعیت ورزش حرفه‌ای کشور، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، 39.
اسمعیلی، محمدرضا (1393)، تاریخ تربیت بدنی و ورزش، انتشارات سمت، چاپ ششم.
اعرابی، محمد و همکاران (1385)، دستنامهبرنامه‌ریزیاستراتژیک، چاپ اول، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
الهی، علیرضا و مظفری، سید احمد (1388)، راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی کشور، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
حسن‌زاده، مهرداد (1384)، بازاریابی ورزشی، نشر پرسمان، چاپ اول.
حسینی سید شاهو، حمیدی مهرزاد، قربانیان رجبی آسیه، سجادی سید نصرالله (1392)، شناساییقوت‌ها،ضعف‌ها،فرصت‌هاوتهدیدهایاستعدادیابیدرورزشقهرمانی جمهوریاسلامیایرانوتنگناهاوچالش‌هایفرارویآن، مجله مدیریت ورزش، 17، 54-29.
حسین‌پور ، اسکندر و همکاران (1391) ، «نقش رویکرد طرحهای آموزش و پرورش در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی»، همایش ملی استعداد یابی ورزشی، ص 129.
حسینی،شاهو (1389)، تدوین راهبرد استعدادیابی ورزش قهرمانی کشور(ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال، ص: 23.
خسروی‌زاده، اسفندیار (1387)، مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 114.
خواجه، فرزاد (1388)، شناسایی شاخصها و عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش قهرمانی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 71.
درخشان، محمد (1384)، چالش‌های مدیریت در ورزش نیروهای مسلح، فصلنامه مصباح، سال یازدهم شماره 44، ص 30
سعادت طلب محمد باقر، قهرمان تبریزی کوروش، نورایی طهمورث (1394)، «نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 57،  59-81.
سیف پناهی شعبانی، جبار (1388)، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
شعبانی عباس، غفوری فرزاد، هنری حبیب (1390)، «چالش‌های ورزش دو و میدانی در ایران(مطالعه دلفی)»، مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی،3(9)، ص: 18.
طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (1382)، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راد سامانه، ص: 121.
علی‌دوست، ابراهیم، جلالی فراهانی، مجید، نادران، الیاس (1389)، «موانع توسعۀ تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل 44»، مجله مدیریت ورزشی، شماره 7،  23-42.
غفرانی، محسن (1387)، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
غفوری فرزاد (1382)، تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ص: 41.
قیامی‌راد، امیر (1388)، «بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعۀ رشته‌های ورزشی در ایران»، فصلنامۀ علمیپژوهشیحرکت، دانشگاه تهران، شمارۀ 39 ،  175-192.
کریمی‌کاسوائی، سیده ناهید ، هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا (1394). «بررسی نقش فناوری‌های نوین در ورزش قهرمانی»، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش،  76و77.
مظفری، احمد (1393)، «چالش‌های آینده مدیریت ورزش کشور در ارتباط با طرح نظام جامع ورزش»، سومین همایش ملی ورزش برای همه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، اردیبهشت 1393.
نادری‌نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری محمد؛ امیری مجتبی؛ قره‌خانی، حسن (1390)، «بررسیوضعیتموجودفوتبالجمهوری اسلامی ایرانوتعیینموقعیت راهبردیفوتبالکشور»، مجله مدیریت ورزش، شماره 9،  27-5.
De Bosscher, V; De Knop, P; Van Bottenburg, M; Shibli,S(2006). A conceptual framework for omparati sport policy factors leading to international success. European Sport Management Quartery, 6. 185-215.
Deniz, S. Yenel, F (2014). The Structural Analysis of Physical Education And Sports System in The Turkish Republic Of Northern Cyprus, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 772 – 780, Available online at www.sciencedirect.com
Girginov, Vassil (2001). Strategic relation and sport policy: The case of aerobic union and sport school federation, Bulgaria. Journal of sport management, 15, 173-b194.
Hansen, H and Gautheir, R (1992). “Factors affecting attendance at professional sporting events”. Journal of sport management, 3(1). PP: 15-32.
Lindfelt, Mikael. (2010). Elite sports in tension: making identification the core moral norm for professional sports in the future, Sport in Society, vol.13, no.2, p. 186-198.
Liu, Yi-De, & Taylor, Peter & Shibli, Simon, 2009, Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities, European Sport Management Quarterly, Volume 9, Issue 1 , pages 3 – 21.
Mccree, Roy, 2013, Sport Policy and the New Public Management in the Caribbean, Public Management Review, Volume11, Issue4, pages 461–476.
Mull Richard, F. Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson (2005). Recreational Sport management, Human Kinetics, 4th edition, p: 67.