تحلیل مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)

چکیده

یکی از مهم‌ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم‌گیری در رابطه با چگونگی مدیریت دانش را می‌توان از اساسی‌ترین راهبردهای دانش‌بنیان نمودن سازمان‌ها تلقی نمود و بر این اساس سازمان‌هایی که در چشم‌اندازهای سازمانی خود به دنبال دانش‌بنیان بودن سازمان و اجزایش می‌باشند، ناگزیر هستند که تلاش کنند تا مفاهیم و نظریه‌های مدیریت دانش و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریه‌های نوین سازمانی در افکار مدیران و کارکنان سازمان و اقدامات و فعالیت‌های آنان جاری و ساری شود. در تحقیق حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و پیمایشی جهت جمع آوری داده استفاده شده و جامعه آماری تحقیق، فرماندهان و مدیران سطوح مختلف هستند که با مباحث مدیریت دانش و فناوری اطلاعات آشنا بوده، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی سهمیه‌ای تعداد 139 نفر از طبقات مختلف سطوح مدیریتی سازمان نظامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده‌های لازم با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 875/0 جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل واریانسیکطرفه تحلیل شدند. با توجه به نتایج حاصله تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور متوسط وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان نظامی مورد مطالعه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختلف نسبتاً مناسب است، اما با وضعیت مطلوب شکاف قابل توجهی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در عامل‌های بین دیدگاه فرماندهان و مدیران عملیاتی با فرماندهان و مدیران ارشد و فرماندهان و مدیران میانی تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

آقامحمدی، داود و دهقان نبی‌الله (1390 الف). راهبردهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی ج.ا.ا.، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 46
 آقا محمدی، داود و دهقان نبی اله (1391 ب). مدیریت راهبردی دانش در سازمان‌های نظامی (برنامه‌ریزی و استقرار). تهران: دافوس آجا.
 آقامحمدی، داود و دهقان نبی‌الله (1391 ج)، استفاده از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در تدوین اهداف راهبردی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)، اولین همایش ملی تجربه‌نگاری، تجربه‌کاوی و مدیریت دانش در سازمان. دانشگاه امام حسین(ع).
 ابراهیم‌زاده،وحیده و آخوندی ابولفضل (1393)، نقش مدیریت دانش در ارتقای اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.
 جلال‌پور، حامد (1393)، عنوان بومی‌سازی چرخه مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی- دفاعی، فصلنامۀ مدیریت نظامی کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، شرکت خدمات برتر،
 رضایی، نادر، اکبرپیوسته، فیضعلی اکبر (1396)، نقش مدیریت دانش در ارتقای خلاقیت ونوآوری کارکنان در سازمان‌های نظامی. فصلنامۀ علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1)، 48-96
 ستارزاده، مریم؛ دانایی، شبنم؛ زارعیان، آرمین (1392، چالش‌ها، موانع و تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی و انتظامی، مجله دانش پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال سیزدهم، شماره 2، تهران.
سکاران، اوما (1380)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمود صائبی و محمود شیرازی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
عسگری، ناصر (1393)، نقش سرمایه‌های اجتماعی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت نظامی، 12(46)، تابستان 1391
 عطایی، سیدشکور و قاضی‌زاده ضیاء الدین( 1393 )، ارائه الگوی به کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل، نشریه پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسینغیرعامل، آمریکای شمالی, 5, dec. 2014. قابل دسترسی درhttp://journals.ihu.ac.ir/index.php/pd/article/view/8067
قرآن کریم.
ملکی، مجید و لطفی، احمد (1395). ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع). فصلنامه مدیریت نظامی، 16(61)،.
 نصرت پناه، سیاوش؛ فضل ا.. تبار، حامد(1393)، طراحی و پیاده‌سازی الگوی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی و انتظامی، مجله علوم انتظامی، شماره 25، تهران
Li chen,patric fok(2015)Evaluation of knowledge management performance,vol52,p431-453,jun2015
Moreo donate,jesebo smit(2015)The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance,vol 45,p138-148 sep2015
Amdero jemz,belaza New Strategic Knowledge Management in Military Forces knowledge management approaches , vol33,p299-310,feb 2015
 Argon sanchez ,jorjea san aern (2015) The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovationVolume 33, Issue 2, February 2015, Pages 299–310
Lidea ogela(2015)Advanced techniques for knowledge management and access to strategic informationVolume 35, Issue 2, April 2015, Pages 154–159
Chen R.S., Hsiang C.H. (2007). "A study on the critical success factors for corporations embarking on knowledge community‐based e‐learning", Information Sciences. 177, 570–586. Available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025506001514
Jung, D.I., Chow, C. and Wu, A.(2003). “The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings”. The Leadership Quarterly, Vol. 14 No. pp. 525-44. Available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104898430300050X
Laurie Bassi J. (1997). "Harnessing the power of intellectual capital". Training and Development. 27, 66–77. available at http://www.emeraldinsight.com/bibliographic_databases.htm?id=1264474
Mong-Yuan Chang, Yu-Chung Hung, David C. Yen, Paul T.Y. Tseng( 2008)."The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government", Expert Systems. available at http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1498523
 Nilmini Wickramasinghe, & Dag von Lubitz (2007)." Knowledge‐based Enterprise: Theories and Fundamentals". 1 edition. Idea Group Publishing
Shin, Minsoo.(2001). A framework for evaluation economics of knowledge management system", College of information and communication. Han Yang University. Available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720604000199
Sternberg R.J. · Lubart T.I (1991). “An investment of creativity and its development ", Human Development, 34. Available at http://www.karger.com/Article/Abstract/277029
Yoo, Y, Kanawattanachai ,P (2001)."Development of transactive memory systems and collective mind in  virtual teams", International Journal of Organizational Analysis, Vol.9, No.2, pp187‐208. available at http://iims.uthscsa.edu/sites/iims/files/Virtual-Teams-3-Other.pdf
www.news.navy.mil