شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

خروج‌های داوطلبانۀ کارکنان متخصص نمایانگر از دست رفتن سرمایۀ انسانی سازمان‌ها است که فرآیند جایگزینی آنها هزینه‌های زیادی را در پی دارد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی و پیش از موعد کارکنان در یکی از سازمان‌های نظامی می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام، پژوهشی توصیفی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ کارکنان ستادی سازمان مورد مطالعه به تعداد 245 نفر می‌باشد که از آن بین تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در این پژوهش مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بوده و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن انجام شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش 4 عامل در حوزۀ عوامل فردی، 8 عامل در حوزه عوامل سازمانی و 3 عامل در حوزه عوامل محیطی به عنوان عوامل مؤثر بر رهایی ارادی کارکنان جامعۀ مورد مطالعه شناسایی و تأیید گردیدند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی و سازمانی بیشتر از عوامل محیطی در نیت ترک خدمت ارادی کارکنان مؤثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

آراستی، محمدرضا، باخدا، محمد، حسینی، سید جواد و کرمی پور، محمدرضا.( 1382)، موانع رضایت‌مندی نیروی انسانی دانشگر در شرکت‌هایHigh-Tech ایران، اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازس صنایع ایران.
افجه، سیدعلی اکبر و صالح غفاری، عادل.(1392)، عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور، راهبرد فرهنگ، شماره 21، 80-112.
توکلی‌نژاد، حسن؛ جزنی، نسرین؛ معمارزاده، غلامرضا و افشارکاظمی، محمدعلی. (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(4)،  155-185.
رابینز، استیفن، پی. (1390)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رسولی، رضا، شهایی، بهنام و صفایی، مهناز.(1391)، عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، نشریه مدیریت دولتی، 4(9)، 27-42.
 مهرگان، محمدرضا و سیدکلالی، نادر.(1391)، بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگران ICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‌های شناختی فازی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(18)، 25-44.
هلر، رابرت. (1383)، مدیریت کارکنان، ترجمه سعید علی میرزایی، تهران: نشر سارگل.
Abelson, M.A.(1987), Optimal and Dysfunctional Turnover: Toward an Organizational Level Model, Academy of Management Review, 9.pp:331-341.
Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980), Understanding attitudes and predicting social behaviors, New Jersey:Prentice-Hall.
Aamodt, M.G. (1999), Applied Industrial/Organizational Psychology, 3rd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Armknecht, P.A. & Early, J.F. (1972), Quits in Manufacturing: A Study of Their Causes. Monthly Labour Review, 95(11): 31-37.
Arokiasamy, Anantha Raj A. (2013), A Qualitative Study on Causes and Effects of Employee Turnover in the Private Sector in Malaysia, Middle-East Journal of Scientific Research, 16 (11).pp: 1532-1541.
Bajpai, N. & Srivastava, D. (2004), Sectorial Comparison of Factors Influencing Job Satisfaction in Indian Banking Sector. Singapore Management Review, 26(2): 89-99.
Bergmann, T.J. and V.G. Scarpello, (2001). Compensation Decision Making, 4th ed., Harcourt, Fort Worth, TX.
Blau, G.,Boal, K. (1989), Using job involvement and organizational commitment interactively to predict turnover. Journal of Management, 15(1), 115-127.
Blum, T.C., Gilson, L.L & Shalley, C.E. (2000), Matching Creativity Requirements and the Work Environment: Effects on Satisfaction and Intent to Turnover. Academy of Management Journal, 43(2): 215-224.
Borstorff, P.C. & Marker, M.B. (2007),Turnover Drivers and Retention Factors Affecting Hourly Workers: What is Important? Management Review: An International Journal, 2(1): 14-27.
Culpin, O. & Wright, G. (2002), Women Abroad: Getting the Best Results from Women Managers. International Journal of Human Resource Management, 13(5), 784-801.
Dess G.D and Shaw J.D (2001), Voluntary Turnover, Social Capital, and Organizational Performance, Academy of Management Review, 26 (3), pp: 446-456.
Dobbs, K. (2001), Knowing How to Keep Your Best and Brightest Workforce.[Online]Available:http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FXS/is_4_80/ai_73553657/. Accessed: 28 January 2010.
Feldman, D.C. & Ng, T.W.H. (2007), Careers: Mobility, Embeddedness, and Success. Journal of Management, 33(3):350-377
Forrest,DJ.(1999), Employer Attitude: the Foundation of Employee Retention, http://www.keepemployees.com/WhitePapers/attitude.pdf.
Ghapanchi, A. H., & Aurum, A. (2011), Antecedents to IT Personnel's Intentions to Leave: A Systematic Literature Review. Journal of Systems and Software, 84(2), 238-249.
Glebbeek, A. C., & Bax, E. H. (2004), Is High Employee Turnover Really Harmful? An Empirical Test Using Company Records. Academy of Management Journal, 47(2), 277-286.
Goman, C.K.(2000), The Human Side of High-Tech، Lessons from the Technology Frontier, John Wiley & Sons, Inc.
Gopinath, C. and Becker, T.E. (2000), Communication, Procedural Justice, and Employee Attitudes: Relationships under Conditions of Divestiture. In Journal of Management, v26, pp. 63-83.
Harter, J., Schmidt, F., Hayes, T. (2002), Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), pp:268-279.
Hay, M.(2002), Strategies for Survival in the War of Talent, Career Development International،7(1).pp:52-55
Hom, P.,Griffeth, R. (1995), Employee turnover. Cincinnati, Cincinnati, OH: South-Western Publishing.
Kevin MM, Joan LC, Adrian, J.W.(2004), Organizational Change and Employee Turnover, Personnel Review, 33 (2), 161-166.
Kopelman, R. E., Rovenpor, J. L., & Millsap, R. E. (1992), Rationale and construct validity evidence for the Job Search Behavior Index: Because Intentions (and new year's resolutions) Often Come to Naught, Journal of Vocational Behavior, 40, pp. 269−287.
Lambert, E.G., N. Hogan and S.M. Barton,(2001), The of Voluntary Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent: A Test of a Structural Assessment Model Sample of Workers, The Social Science Journal, 38(02).pp: 233-250.
Lee, P.C (2000), Turnover of Information Technology Professionals: a Contextual model, Accounting, Management and Information Technology, 10, pp: 101–124.
Levine, D. (1995), Re-Inventing the Workplace: How Business and Employers Can Both Win. Washington, DC: Brookings Institution
Luthans, F. (1995), Organizational Behaviour. 7th ed. McGraw-Hill
Maertz, C. P., & Campion, M. A. (1998), Turnover. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 13, 49-82.
Mak, B.L. and Sockel, H. (2001), A Confirmatory Factor Analysis of IS Employee Motivation and Retention, Information and Management.No.38.PP:265-276.
Michaud, L. (1999), Turn the Tables on Turnover: Five Keys to Maximum Retention. Home Healthcare Nurse Manager, 4(5), 26-27.
Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982), Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absentees, and Turnover, San Diego, CA: Academic Press.
Peterson, S. L. (2004), Toward a Theoretical Model of Employee Turnover: A Human Resource Development Perspective. Human Resource Development Review, 3(3).pp: 209–227.
Pergamit, M.R. & Veum, J.R. )1999), What is a Promotion? Industrial and Labour Relations Review, 52(4):21.
Shamsuzzoha, A. H. M., & Shumon, M. R. H. (2007), Employee Turnover- a Study of its Causes and Effects to Different Industries in Bangladesh, Manufacturing Engineering, 6(3), 64-68.
Sherman, J. D. (1986), The Relationship Between Factors in the Work Environment and Turnover Propensities Among Engineering and Technical Support Personnel, IEEE Transactions on Engineering Management, 33, pp: 72-78.
Spector, P.E. )1997(, Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences. London: Sage Publications, 62.
Steel, R.P., Griffeth, R.W., & Hom, P.W. (2002), Practical Retention Policy for the Practical Manager. Academy of Management Executive, 16, 149-162.
Tanova, Cem., and Holtom, Brooks C.(2008), Using Job Embeddedness Factors to Explain Voluntary Turnover in Four European Countries, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 19, No. 9,pp:1553–1568
Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993), Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intentions, and Turnover: Path Analysis Based on Meta-analytic Findings, Personnel Psychology, 43, pp:259–293.
Thomas, Kenneth W. (2000), Intrinsic Motivation at Work—Building Energy and Commitment. San Francisco: Berrett-Koehler
Thornron, D.(2003). Employee Retention, Management Developmen,15, pp:1-5.
Weisberg, J. and A. Kirschenbaum, (2002), Gender and Turnover: A re-Examination of the Impact of Sex on Intent and Actual Job Changes. Human Relations.46(8): 487-1006.
Winterto, J. (2004),’ A Conceptual Model of Labour Turnover and Retention, Human Resource Development International.7(3).pp:371-390.
Zheng, C. and Lamond, D. (2010), Organizational Determinants of Employee Turnover for Multinational Companies in Asia, Asia Pacific Journal of Management, 27: 423-443.