شناسایی الزامات و نیازهای آموزشی در حوزه هوافضا و هوانوردی نظامی در افق 1404 در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی