نگرش‌ها، موانع و انگیزانندهها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دانشگاه امام علی (ع) به منظور ارتقای نظام آموزشی خود، توسعه و به‌کارگیری یادگیری الکترونیکی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود لحاظ کرده است. یکی از عواملی که نقش مؤثری در انتقال از آموزش سنتی به نظام یادگیری الکترونیکی دارد اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند. لذا در این مقاله سعی شد نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به یادگیری الکترونیکی بررسی شده و همچنین موانع و انگیزاننده‌های آن از دیدگاه آنها مشخص گردد. در پژوهش حاضر آزمودنی‌ها شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده‌ و همچنین روش تحقیق آن با استراتژی کمّی و از طریق طرح اکتشافی اجرا گردیده است. ابزار استفاده شده برای گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌های‌ میشرا و پاندا بوده است. برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش‌های تحلیل واریانس و تحلیل آرایش رتبه‌ای استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که استفادة گسترده از ابزارهایی مانند رایانه و پیام‌نگار ارتباط زیادی با نگرش‌های مثبت نسبت به یادگیری الکترونیکی دارد. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان داد که از دیدگاه استادان مهم‌ترین موانع و انگیزاننده‌ها به ترتیب دسترسی کم به اینترنت و شبکه در دا-اف و پهنای باند بهتر اینترنت در محل کار بوده‌اند. 

کلیدواژه‌ها