مقایسه تأثیر دوره تکاور و رزم در کوهستان بر آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دانشگاه افسرى امام على(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، مدرس دانشگاه افسرى امام على(ع) (نویسنده مسئول)، Ehsanbakhshh@yahoo.com

2 دکتری تربیت بدنی، مدرس دانشگاه افسرى امام على(ع)

چکیده

گذراندن دوره‌های سخت، یکی از اصلی‌ترین بخش­های آموزش نظامیان است. در حال حاضر اطلاع دقیقی از میزان اثرگذاری دوره تکاور و رزم در کوهستان بر شاخص­های آمادگی جسمانی و شاخص توده بدنی دانشجویان افسری وجود ندارد؛ به همین دلیل مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر دوره تکاور و رزم در کوهستان بر آمادگی جسمانی و شاخص توده دانشجویان افسری طراحی و اجرا شد.
در این مطالعه 75 دانشجوی افسری به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (25 نفر در گروه تمرینات تکاور و 25 نفر در گروه تمرینات رزم در کوهستان) و گروه کنترل (25 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله­ی پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های دو گروه در یک دوره برنامه‌های تمرین دوره تکاور و رزم در کوهستان به مدت هشت هفته، شامل 6 روز در هفته، شرکت کردند. از آزمودنی‌ها آزمون‌های دوی1.6 مایل برای سنجش عملکرد هوازی، آزمون دوی رفت‌وبرگشت برای سنجش چابکی و آزمون دراز و نشست و کشش از بارفیکس برای سنجش استقامت عضلانی به عمل آمد. نمایه توده بدنی نیز از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر به دست آمد.
هر دو گروه افزایش معنا­داری در قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه­ای، قدرت و استقامت عضلات شکم، انعطاف‌پذیری، چابکی و کاهش معناداری در وزن، نمایه توده­ی بدن را نسبت به گروه کنترل نشان دادند. هیچ تفاوت معنا­داری در تغییرات میانگین­های درون گروهی و میان‌گروهی بین گروه تمرینات تکاور و گروه تمرینات رزم در کوهستان وجود نداشت.
یافته‌های این مطالعه نشان داد؛ هشت هفته تمرین دوره تکاور و و رزم در کوهستان موجب بهبود عملکرد هوازی، چابکی و استقامت عضلانی و شاخص توده بدنی دانشجویان افسری شد.

کلیدواژه‌ها


احسان‌بخش، حکمت (1390)، تأثیر6 هفته تمرینات آمادگی جسمانی بر روی نتایج تیراندازی با اسلحه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
آزوره، سید اصغر (1392)، تأثیر یک دوره فعالیت­های ورزشی منتخب بر میزان آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی نیروهای مسلح و مقایسة آن با تمرینات ورزشی جاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
بنی طالبی، ابراهیم؛ حسنی، مهدی؛ امیر حسینی، سید احسان؛ عظیمیان، اسماعیل (1394)، مقایسه هشت هفته تمرینات منتخب پلیس و ترکیب با تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن و عملکرد جسمانی افسران پلیس، مجله طب انتظامی. دوره4. شماره3. صص 160-153.
توکلی، رضا؛ سنائی نسب، هرمز؛ کریمی، علی اکبر؛ نوع پرست، محمد (1391)، فعالیت جسمانی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان یک مرکزنظامی در ایران، مجله تخصصی پژوهش و سلامت. دوره‌ی2، شماره 2، صص 180-172.
حیدری، محمد؛ آزما، کامران؛ عمادی فرد، رضا؛ ناصح، ایمان؛ ابوطالبی، شهرام (1388)، بررسی تغییرات ایجادشده در تناسب هوازی و تحمل عضلانی سربازان ارتش ایران در طول دوره آموزشی سربازی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا. سال هفتم، شماره 4، صص 277 تا 282.
شکیبایی، ابوالفضل؛ رحیمی، مصطفی؛ بازگیر، بهزاد؛ عسگری، علیرضا (1393)، مروری بر مطالعات آمادگی جسمانی انجام‌گرفته در نیروهای نظامی کشور، فصل‌نامه علمی پژوهشی ابن سینا، شماره چهارم، مسلسل 49.
فکوریان، علی؛ آذربایجانی، محمدعلی؛ پیری، مقصود (1391)، تأثیر یک دوره تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی، شاخص توده بدنی، سلامت روانی و خلق‌وخوی دانشجویان افسری، مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیارتشجمهوریاسلامیایران. سال دهم، شماره 1، صص 17 تا 27.
تجاری، فرشاد. شیخعلی زاده، محبوب. آذربایجانی، محمدعلی. رضائی‌منش، علیرضا (1389)، بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی در کارکنان مرد شرکت پست، ورزش و علوم زیست حرکتی سال اول، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صص 79 -72.
مرادیانی، هیوا؛ عباسپور، عباس (1394)، پایش سلامت عمومی پرسنل اجرایی و عملیاتی نیروی انتظامی و ارتباط آن باکیفیت اجرای مأموریت‌های محوله، مجله طب نظامی. دوره 17، شماره 1، صص 53-47.
ملکی، بهنام؛ صانعی، سعید؛ برهانی، حسین؛ قوامی، اکبر (1390)، تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان نظامی، مجله طب نظامی. دوره 13، شماره 4، صص 200-195.
نیکرو، حسین؛ باران چشمه، مهرعلی؛ آزوره، سیداصغر (1393)، مقایسة اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی، مجلهطبنظامی. دوره 16، شماره1، صص 16-9.
شیخ، محمود (1392)، مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی، علم و حرکت.
نجفى پور، فرشاد؛ امامی، علی؛ کردی، محمدرضا (1389)، ارزشیابى و توصیف شاخص‌های ترکیب بدنى، فیزیولوژیکى و آمادگى جسمانى-حرکتى دانشجویان دانشگاه افسرى امام على (ع)، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا. سال نهم، شماره 1، صص 12 تا 19 .
نیکرو، حسین؛ باران چشمه، مهرعلی (1392)، مقایسة تأثیر برنامة تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسیژن مصرفی نمایه تودة بدن و درصد چربی بدن دانشجویان افسری، مجله طب نظامی. دوره 15، شماره 4، صص 251-245.
Adams, J, Schneider, J, Hubbard, M, McCullough-Shock, T, Cheng, D, Simms, K, Hartman, J, Hinton, P, and Strauss, D(2010). Measurement of functional capacity requirements of police officers. Proc (Bayl Univ Med Cent) 23: 7–10.
Alum G. Williams(2005).Effects Of Basic Training In The British Army Regular Reserve Army Personnel. Strength Cond Res, 19 (2), 254–259.
Amy A. Crawley, Ross A. Sherman, William R. Crawley, and Ludmilam. Cosio –Lima (2015).PHYSICAL FITNESS OF POLICE ACADEMY CADETS: BASELINE CHARACTERISTICS AND CHANGES DURING A16-WEEK ACADEMY. Journal of Strength and Conditioning Research. 30(5)/1416-1424.
Angoorani،H. Naghavi-Moghadam،AA. Khoshdel،AR (2014). Body mass index and composition in physicalpreparedness of Iranian military personnel. Annals of Military & Health Sciences Research. Vol 12, No 2.
Almeida de Avila،J. Davi de Barros Lima Filho، P. Alexandre Páscoa،M. Samuel Tessutti،L(2013). Effect of 13 weeks of military exercise training on the body co mposition and physical performance of EsPCEX students. Rev Bras Med Esporte. Vol 19, No 5.
Burgomaster KA,Hughes SC,Heigenhauser G.J., Bradwell S.N,Gibala M.J(2005). Six session of sprintinterval training increases muscleoxidative potential and cycle endurancecapacity in humans, PMID,15705728 [PubMed-index forMEDLINE].
  Baquet G., Gulnhouya C.,Dupont G.,Nourry C., Bertholn S(2004). Effect of ashort-term Interval training program onphysical fitness in pre-pubertal children,National strength and conditioningAssociation, 15(3) pp:130-138.
  Catherine Y.W., Gabriel YF(2002) .An 8-week exercise program Improvesphysical fitness of sedentary femaleAdolescents, International journal ofsport medicine , 20, , pp:442-446.
Davis W.J., Wood D.T., Andrews R.G.,Elkind L.M., Davis W.B (2008).  effects ofconcurrent strength and aerobicendurance training on muscle strengthand endurance, body composition, andflexibility in female college athletes, JStrength Cond Res. 22(5)pp:1487-502.
Dini Talatappeh H, Tavakoli HR, Rahmati Najarkolaei F, Dabbagh Moghadam A, Khoshdel A (2012). Knowledge, beliefs and behavior of food consumption among students of military university: The application of health belief model (HBM). J Mil Med.;14(3):192-9.
  Gibala MJ, Little JP, Essen MV, Wilkin GP, Burgomaster KA, Safdar A. Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. J Physiol. 2006;575(pt 3):901-11.
Gormley SH, Swaindp DP, High R, Spina RJ, Dowling EA. Effect of intensity of aerobic training on VO2max. Med Sci Sports Exerc. 2008 (10):1336-43.
Gist NH, Fedewa M.V., Dishman R.K.,Cureton KJ, sprint interval training effects on aerobic capacity: a systematicreview and meta-analysis, PMID, 2014,24129784 [Pub Med-in process].
Glaister M. Physiological Responses, mechan-isms of fatigue and the influence of aerobic fitness. Sports Med. 2005 (35):757-77.
Gruhn J, Leggat P, Muller R. Injuries presenting to army physiotherapy in north Queensland, Australia. Mil Med. 1999;164(2):145-52.
Hutchinson JW. Greene JP, Hansen SL. evaluation activeduty risk-taking: military home, education, activity. drugs,sex, suside andsafety method. Mil Med. 2008;173 (12);1164-7.
 Hazell T.J, Macpherson RE, GravellBM., Lemon PW., 10 or 30-s sprint interval training bouts enhances bothaerobic and anaerobic performance.PMID, 2010, 20424855 [Pub. Medindexed for MEDLINE].
Heyward VH. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 6th ed: Human Kinetics; 2010.
Khoshdel AR, Emami A, Kordi M, Najafipour F. Evaluation of physical fitness and body composition indices in Iranian military officer trainees. Journal of archives in military medicine. 2013;1(1):39-42.
Khadem Al-Husseini M, Najafi S, Ebadi A, Naji M, Rezaie Haji Abadi H, Asgari A. Impact of military training on mental health cadets. Journal of Military Medicine 2009; 11(2): 79- 75.
Karegar-Fard M, Salari M. [The relationship between age, BMI and Physical Fitness Index in Army forces]. Res Sport Sci. 2009;5(4):101-16. Persian.
Lester, ME, Sharp, MA, Werling, WC, Walker, LA, Cohen, BS, and Ruediger, TM (2014). Effect of specific short-term physical training on fitness measures in conditioned men. J Strength Cond Res 28: 679– 688.
Louis YA Chai. A Prospective Cohort Study on the Impact of a Modified Basic Military Training (mBMT) Programme Based on Pre-enlistment Fitness Stratification Amongst Asian Military Enlistees (2009). Ann Acad Med Singapore 2009;38: 862-8.
Mattila VM, Tallroth K, Marttinen M, et al (2007). Physical fitness and performance. Body composition by DEXA and its association with physical fitness in 140 conscripts. Med Sci Sports Exerc.;39 :2242-7.
Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, King AC (2007). Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 39(8):1435-45.
Rintamaki H, Oksa J, Rissanen S, Mäkinen T, Kyrolainen H, Keskinen O, et al (2005). Physical activity during a 12 days military field training in winter and the effects on muscular and cardiorespiratory fitness. Paper presented at: Strategies to Maintain Combat Readiness during Extended Deployments - A Human Systems Approach. Meeting Proceedings RTO-MP-HFM-124.
Sporis G, Jukić I, Bok D, et al(2011). Impact of body composition on performance in fitness tests among personnel of the Croatian navy. Coll Antropol .35:335-9.
Williams AG(2005). Effects of basic training in the british army regular reserve army personnel. J Strength Cond Res. 19(2):254- 9.
Wijk J(2001). physical culture, sports and military preparedness:on the upswing in physical. education and public health inSweden during world war II. Hist Tidskr. (4): 655-86.