شناسایی و خوشه‌بندی شاخص‌های اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید دفاعی با روش سنجش مؤلفه‌های اصلی مبتنی بر داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران.

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در مراکز تحقیق و توسعه دفاعی با توجه به محدودیت منابع، امکان انجام همه پروژه‌های توسعه محصول جدید دفاعی وجود ندارد، لذا اولویت‌بندی این پروژه‌ها ضروری است. از روش‌هایی که می‌توان در این خصوص بکار گرفت، تصمیم‌گیری چند شاخصه است. یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای استفاده از این روش، شناسایی شاخص‌های مناسب با در نظر گرفتن رویکرد دفاعی، دسته‌بندی آن‌ها و درنهایت وزن دهی به آن شاخص‌ها می‌باشد که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش حاضر ازنظر گردآوری داده‌‌ها، از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف با توجه به آنکه از نتایج یافته‌ها برای حل مسئله موجود در سازمان استفاده می‌شود کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، صنایع دفاعی، و خبرگان مورداستفاده در این تحقیق مدیران و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه و مدیران پروژه‌های طراحی محصول هستند. در این مقاله پس از مصاحبة میدانی گسترده با متخصصان مراکز تحقیق، شاخص‌های موردبررسی جهت اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه محصول جدید دفاعی در 5 حوزة دفاعی، سازمانی و استراتژی، دانشی و فنی، ریسک و بازار استخراج گردید؛ چون تعداد شاخص‌های شناسایی‌شده گسترده بودند، این امر درنهایت خطای انتخاب پروژه را افزایش می‌داد؛ بنابراین به‌منظور کاهش شاخص‌ها از تکنیک داده‌کاوی شاخص‌ها با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده گردید. این روش بر روی 42 شاخص شناسایی‌شده، با کمک امتیاز‌های داده‌شده بر روی 21 پروژه، انجام گرفت و درنهایت تعداد شاخص‌ها به 25 شاخص در 5 حوزه بیان‌شده کاهش یافت و با توجه به خوشه‌بندی شاخص‌ها عناوین مرتبط با هر خوشه تعیین گردید. همچنین پس از وزن دهی با روند برآورد نسبت، حوزة دفاعی با وزن 0.29، بیشترین اهمیت و حوزه بازار با وزن 0.09 ، پایین‌ترین اولویت را کسب نمودند.

کلیدواژه‌ها


آقابراریان، صبا و مهدوی، ایرج (۱۳۹۵)، شناسایی و رتبه‌بندی فاکتورهای مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TOPSIS، سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی.
پهلوانی، علی (1388)، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی TOPSIS  سلسله مراتبی در محیط فازی، نشریه مدیریت صنعتی، دور-1، شماره 2، 35-54.
پورطاهری، مهدی (1392)، کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
خجسته‌پور، علی رضا؛ قدسی، مجید؛ درویشی، جواد و عالیانی، علی (۱۳۹۱)، بررسی آسیب شناسانه معیارهای موفقیت در پروژه‌های نوآوری محصولات مطالعه موردی: مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید (NPD) در صنایع خودروسازی ایران (گروه صنعتی ایران خودرو)، چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران، بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت‌شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری.
خمسه، عباس؛ مفتح، محمد صادق (1393)، ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت فولاد ایران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
خمسه، عباس؛ مفتح، محمد صادق (1393)، شناسایی، مقایسه و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعه محصولات جدید در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
سجادی، سید مجتبی؛ میگون پوری، محمدرضا و درگاهی، مجتبی (1394)، ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3، 513-530.
عبدی، عبدالله؛ نصیر، ابوالقاسم؛ رمضانیان، محمدرحیم (1391)، تحلیل ریسک توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از شبکه‌های بیز (BNs)، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 1، 202-158.
فرج‌پور خاناپشتانی، قاسم؛ افشاری، نرگس (1394)، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های توسعه محصول جدید (NPD) و ارائه استراتژی‌های مناسب با تلفیق مدل توسعه محصول کوپر و روش‌هایSWOT,QFD, FMEA  (مطالعه موردی: صنعت تولید کفش)، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی، تهران، مرکز همایش‌های توسعه ایران
 
Arabi, S. M., & Taghizadeh, M. (2008). Innovation Strategic Management. Cultural Research center press, Tehran, 386-388.
Awwad, A., & Akroush, D. M. N. (2016). New product development performance success measures: an exploratory research. EuroMed Journal of Business, 11(1), 2-29.
Balbontin, A., Yazdani, B., Cooper, R., & Souder, W. E. (1999). New product development success factors in American and British firms. International Journal of Technology Management, 17(3), 259-280.
Cometto, T., Nisar, A., Palacios, M., Le Meunier-FitzHugh, K., & Labadie, G. J. (2016). Organizational linkages for new product development: Implementation of innovation projects. Journal of Business Research, 69(6),2093-20100.
Congjun. R., Huanbin, L.,(2011)," Optimal Model of Selecting Developers in New Product Development",Applied Mechanics and Materials Vols. 58-60
Ernst, H., Hoyer, W. D., Krafft, M., & Soll, J.-H. (2010). Consumer idea generation. Vallendar: WHU.
Florén, H., Frishammar, J., Parida, V., & Wincent, J. (2017). Critical success factors in early new product development: a review and a conceptual model. International Entrepreneurship and Management Journal,1-17
Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey, USA: Prentice Hall Inter. Inc.
Kiss, A. N., & Barr, P. S. (2017). New Product Development Strategy Implementation Duration and New Venture Performance: A Contingency-Based Perspective. Journal of Management, 43(4),1185-1210.
Kowang, T. O., & Rasli, A. (2011). New product development in multi-location R&D organization: a concurrent engineering approach. African Journal of Business Management, 5(6), 22-64.
Salomon, A., & Sandra, M. (2012). New product development projects prioritization with Analytic Hierarchy Process in an automotive company. Product: Management & development,1-9.
Saren, M. A. (1984). A classification and review of models of the intra‐firm innovation process. R&d Management, 14(1),11-24.
Vincent F. Yu, C. K., and Ruey Huei Yeh. (2014). Decision Process Analysis on Project Priority Strategy: A Case Study of an ICT Design Firm. Journal of Applied Mathematics.