شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، parvizz2020@gmail.com

2 دکتری حرفه‌ای عملیات مشترک و مرکب-عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

3 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، rajabpour51@gmail.com

چکیده

ارزیابی تصمیم، بر بازنگری و سنجش به‌صورت جامع و نظام‌مند دلالت دارد و از طریق اجرا و مقایسه تصمیم با استانداردها و معیارهای تعریف‌شده به­دست می‌آید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها در زمرة پژوهش­های توصیفی- پیمایشی به شمار می­رود. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I  کدامند؟ و با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی تصمیم در سامانه C4I  انجام‌ شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شبکة یکپارچه پدافند هوایی کشور که در سال 1393 در استان تهران مشغول به خدمت بوده‌اند (N=327) و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 94 نفر انتخاب ‌شده‌ است (n=94). جمع­آوری داده­ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به­وسیله متخصصان امر مورد تأیید و محاسبه ضریب آلفای کرون باخ برابر 86%، مبین پایایی بالای پرسشنامه است. تحلیل داده­ها، از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، این عوامل در پنج عامل عمده دسته­بندی شدند. عامل نخست، عامل «فرآیندی تصمیم» نام گرفت که با تبیین 46/15 درصد از واریانس به­عنوان مهمترین عامل معرفی و این عامل همراه با عوامل اطلاعاتی، فناوری و ارتباطات، محیطی و عوامل فردی در مجموع 71/50 درصد از واریانس را تبیین نمودند. در پایان با توجه به نتایج، چرخه ارزیابی تصمیم، جهت ارزیابی در سامانه C4I  پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


بی‌نام، (دی‌ماه 1375)، عملیات پدافند هوایی، آیین­نامه شماره 31-27
شهلایی، ناصر؛ مهرنیا، احمد؛ ولی­وند­­ زمانی، حسین (1388)، نظریه­های راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
شیدایی، محمدرضا (1387)، پایان­نامه دانشجویی، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، دوره هفدهم
رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه­های نظامی، انتشارات آجا
رحمان­سرشت، حسین (1393)، تئوری­های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، نشر دوران
  رمضان­زاده، مجتبی (1380)، رمزنگاری با استفاده از اعداد شبه­تصادفی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
(1385)، فناوری و قدرت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
بی‌نام، (1385)، فناوری و قدرت ملی (چالش­ها و راهبردها)، گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
فرج­پور، عباس (1389)، دکترین فرماندهی و کنترل، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
معین، محمد (1382)، فرهنگ فارسی (یک‌جلدی)، نشر سرایش، چاپ دهم
بی‌نام، (1387)، معرفی سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، شماره دوازدهم، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی
بی‌نام، (1389)، دستورالعمل مدیریت دانش، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آئین­نامه­های رزمی قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء (ص) آجا
بی‌نام، (1386)، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی، فرهنگ تشریحی واژگان معماری فناوری اطلاعات، مؤسسه روشن­گران اندیشه
بی‌نام، (پاییز 1386)، فرهنگ تشریحی واژگان مدیریت فناوری اطلاعات، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی
بی‌نام، (1386)، طرح فرا سازمانی فرماندهی و کنترل، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی
بی‌نام، (بهار 1384)، مروری بر ادبیات و معرفی طرح­های مهم C4I ، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بی‌نام، (بهار 1389)، طراحی مفهومی آرایه دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی
ولی­وند­زمانی، حسین (1387)، نیروهای مشترک و مرکب، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا
ولی­وند زمانی، حسین؛ لونی، محمدرضا؛ ملکی، غلامرضا (1395)، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محیط نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
HTTP://Fa.Wikipedia.Org/Wiki/Command&Control