ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع-استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 فوق لیسانس زبان انگلیسی-مربی دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی-دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی-دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف «ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی» صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعۀ تحقیق، کلیۀ کاربرانی (متشکل از فرماندهان گردان‌های عملیاتی، آموزشی و یگان‌های هم‌طراز) هستند که تماس کاری مستقیم با دانش‌آموختگان دانشگاه داشته‌اند. نمونة آماری تحقیق شامل 240 نفر از آنان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند، و طی آن تعداد 134 پرسشنامه تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ سنجش توانایی‌های دانش‌آموختگان است. این پرسشنامه برگرفته از الگو یا چارچوب رشیدزاده (1391) است که شامل ابعاد شش‌گانۀ توانایی‌های دانش‌آموختگان در حوزه‌های علمی-شناختی، روحی، نظامی-پرورشی، اجتماعی، فکری و جسمانی و از منظر کاربران است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تأیید شد؛ همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان 86/0 بدست آمد. برای برازش مدل از نرم‌افزار LISREL و برای تجزیه‌وتحلیل سؤالات از شاخص‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از شاخص‌های آمار استنباطی شامل آزمون t استودنت تک‌گروهی و آزمون فریدمن، با بهره‌مندی از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه، به‌طور معناداری بالاتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین رتبه‌بندی توانایی‌های شش‌گانۀ عملکردی نشان داد که توانایی‌های جسمی دانش‌آموختگان دانشگاه، دارای بالاترین رتبه و توانایی‌های علمی-شناختی دارای پایین‌ترین رتبه در میان توانایی‌های شاخص‌های عملکردی آنها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


افتخاری، حمید (1383)، جایگاه و ضرورت خرده نظام ارزیابی در نظام برنامه‌ریزی ایران، مطالعۀ موردی برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور [پایان‌نامه]؛ استاد راهنما: فرشاد مؤمنی؛ استاد مشاور: علی‌اصغر بانویی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ابطحی، سید حسین (1389)، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش.
ابوالعلایی، بهزاد (1390)، مدیریت عملکرد راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
اولریش، دیوید و همکارن (1388)، شایستگی‌های منابع انسانی، ترجمۀ مسعود بینش و افشین دبیری، تهران: سرآمد.
تاج‌الدین، محمد؛ تقی، محمد و درویش، مریم (1388)، ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی، مجلۀ تدبیر، شماره، 203، صص 41-45.
جنیدی، مهدی و بیگی‌نیا، عبدالرضا (1388)، آسیب‌شناسی منابع انسانی باهدف بهبود و توسعه تهران، کنفرانس توسعۀ منابع انسانی.
حیدری، علی‌اصغر (1392)، آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل‌های پنج ستارۀ تهران [پایان‌نامه]؛ استاد راهنما: مجتبی محمود زاده؛ استاد مشاور: اکبر پورفرج، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رشید زاده، فتح اله (1391)، ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)، فصلنامۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 45.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، ا.. (1386)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، مؤسسه نشر آگه.
عزیزیان، محمد (۱۳۹۳)، بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران.
ناصحی فر، وحید؛ اسماعیلی فر؛ بهنام؛ شایگان؛ طلایه (۱۳۹۳)، استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
Amstrong, Michael. Armatrongs Handbook of Human Resource Management Practice: 2012 (12th Edition), london, kogan page.
Armstrong, Michael (2012). Armstrongs Handbook of Human Resource Management Practice: (12 th Edition), London, Kogan pape.
Brumm, T.J., Mickelson, S.K., Steward, B.L., & Kaleita, A.L. (2006). Competency-based outcomes assessment for agricultural engineering programs, International Journal of Engineering Education, 22(6), 1163- 1172.
Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Coll, R.K., & Zegwaard, K.E. (2006). Perceptions of desirable graduate competencies for science and technology new graduates. Research in Science & Technological Education, 24(1), 29-58.
Hoque Zahirul (2004). "A Contingency Model of the Association Between Strategy, Environmental Uncertainty and Performance Measurement: Impact on Organizational Performance", International Business Review, 13 , USA.
Hozler, Marc & Patina de Lancer Julnes; “Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factor affecting adoption and implementation” ;public administration review ; Vol 61; issue 6.
Matei, Ani and Matei, Lucica (2007) .Meritocratic Aspects Concerning Performance Evaluation in the Public Sector: A Case Study for Romania, MPRA Paper No. 18940.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2008). Human resource management: Gaining a competitive advantage.
Widener Sally K. (2006). "Associations Between Strategic Resource Importance and Performance Measure Use: The Impact on Firm Performance" Management Accounting Research No. 17, Jones Graduate School of Management, Rice University, Room , USA.
www.khamenei.ir.
www.leader.ir.