قوّت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا به منظور طراحی الگوی افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی این دانشگاه‌ها در دو حوزة آموزش نظری و عملی انجام شده است. تلاش محققان پاسخ به این سئوال بود که قوّت‌ها، ضعف‌ها و چالش‌های نظام آموزشی افسران آجا کدامند؟ لذا تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن ترکیبی از نظریه مبنایی، مشاهده‌ای و موردی- زمینه‌ای است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان، آشنا با مسائل آموزشی و نظامی شامل فرماندهان، استادان و کاربرانی که با مأموریت، مقدورات، محدودیت‌ها، مشکلات، موانع و چالش‌های کنونی و آتی دانشگاه‌های افسری ارتش ج. ا. ایران آشنایی دارند، بوده است که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 79 نفر به روش هدفمند غیر نسبتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتیجة تحقیق نشان می‌دهد که خبرگان معتقدند بهترین الگوی آموزشی برای دانشگاه‌های افسری آجا الگوی اجتماعی است. بررسی میزان تطابق آموزش‌های فعلی با رهنامة آموزشی آجا نیز نشان می‌دهد که دانشگاه‌های افسری آجا بایستی در مواردی نظیر استفاده از تجربیّات هشت سال جنگ تحمیلی در محتوای آموزشی دروس، تأثیر آموزش‌های ارائه شده در شکوفایی، نبوغ و خلاقیت دانشجویان، به روز بودن محتوای آموزشی دروس، توجه به استعدادهای فردی، خلاقیت و شکوفاسازی استعداد دانشجویان تقویت گردند.

کلیدواژه‌ها