مؤلفه‌های چابک‌سازی سامانۀ پشتیبانی خدمات رزمی در رزم زمینی متناسب با تهدیدات آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

این مقاله باهدف شناسایی و ارزیابی مؤلفه­های سامانه‌ پشتیبانی خدمات رزمی متناسب با تهدیدات آینده انجام‌شده است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه‌ فرماندهان، رؤسا و معاونین شاغل در ستاد آجا و ستاد نیروی زمینی است که در محل‌های سرلشکری( و بالاتر) شاغل بوده و در خصوص سامانه مذکور صاحب‌نظر می‌باشند. روش نمونه‌گیری تمام شمار هدفمند می­باشد.  برای مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و به‌صورت تمام شمار انتخاب‌شده‌اند.داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه و ارسال پرسشنامه به روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم‌افزاری spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نهایی مبین مؤلفه‌های چابک سازی سامانه پشتیبانی خدمات رزمی متناسب با تهدیدات آینده به شرح زیر است: متحرک و قابل‌انعطاف، به هنگام (روزآمد بودن)، تداوم پشتیبانی، قابلیت اطمینان، یکپارچگی همراه با عدم تمرکز، خلاق و نوآور و مبتکر، امنیت آمادی، ماندگاری زیاد، دسترسی آسان، صرفه اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


 آقامحمدی، داود(1390). عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمان های نظامی کشور با نگرش به تهدیدات آینده . مطالعات دفاعی استراتژیک .تابستان 1390 - شماره 44 .صص:63-88.
آقامحمدی، داود. تعیین عوامل موثردرچابک سازی یگان های آجا با نگرش به تهدیدات آینده و ارائه الگوی مناسب برای سامانه های رزم زمینی آجا تهران 1389.
آقایی، اصغر؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ قربانی زاده، وجه الله؛ میکائیلی، فتاح؛ آقایی، میلاد. (1393). طراحی الگویی برای زنجیره تأمین با تأکید بر محیطفعالیت پلیس. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی. تابستان 1393، سال دوم – شماره2 .صص: 51-72  
اصول و قواعد اساسی رزم. گات زمینی دافوس آجا 1384.
افشاری، احمد. اهمیت و جایگاه جنگ الکترونیک در امور نظامی. دومین سمینار جنگ الکترونیک. پژوهشگاه علوم و صنایع دفاعی. تهران. 1369.
امینی خوشالان، حاصل و همکاران. (1396). مدل‌سازی قابلیت اطمینان، دسترسی، تعمیر و نگهداری سیستم برق ماشین. فصلنامه مهندسی منابع معدنی. شماره 2. صص 10-1. قزوین
بنی­فاطمه کاشی، سیدمحمدرضا. (1383). آشنایی با مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی. فصلنامه حسابرس. سال پنجم. شماره 23. پاییز. سازمان حسابرسی. تهران.
بهشتی، محمد. (1372). فرهنگ فارسی صبا. انتشارات صبا. تهران
بی‌نا. آیین‌نامه عملیات. گات زمینی دافوس آجا. تهران 1385.
بی‌نا. جنگ ناهمطراز. گات زمینی دافوس آجا. تهران 1388.
پاکزاد، جهانشاه. (1382). کیفیت فضا. فصلنامه آبادی. شماره 37 – صص 111-100
جزوه با خبرگان لجستیک. شماره 1 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک سپاه. زمستان 1381. به نقل از فصلنامه فرآماد. سال پنجم. شماره 15.
جمالی، غلامرضا؛ فلاح، مرضیه. (1396). چابکی زنجیره تأمین کسب­و­کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی. فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی. بهار و تابستان. شماره 17. صص:31-53.
حجتی، اکرم؛ حجتی، رقیه؛ قربانی، رضا. (1394). عوامل مؤثر بر چابک‌سازی سازمانی در دانشگاه امام علی (ع) از دیدگاه فرماندهان یگان‌های تیپ دانشجویان. فصلنامه مدیریت نظامی.تابستان 1394 - شماره 58. صص:119-144
خاتمی فیروزآبادی، سید محمد علی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ بیگدلی، الهه(1392).شناسایی و طبقه­بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD. پژوهش های مدیریت در ایران. زمستان 1392، دوره هفدهم – شماره 4 .صص: 119- 138.
رستمی محمود (1386) فرهنگ واژه‌های نظامی. انتشارات ایران سبز، تهران.
رضائیان، علی. (1385). اصول مدیریت. انتشارات سمت. تهران.
 دهقان، حسین؛ عبدلی بیدهندی، رضا(1394)؛فصلنامه مدیریت فردا.زمستان 1394.شماره 45. صص: 153- 161
رضایی، بهرام. چالاکی در نیروهای مسلح.. دافوس آجا. تهران. 1388.
شهائی، بهنام. ارکان و ویژگیهای زنجیره تأمین چابک. همایش ملی مدیریت صنعتی 1385.
علیخانی، حمید. جهانی شدن و تأثیر آن بر پشتیبانی خدمات رزمی، فصل نامه فرماندهی آمار سال چهارم، شماره 14.
کرمی، الهام؛ عرب، علیرضا و فلاح لاجیمی، حمید رضا. (1394). "تأثیر عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استرتژیک شرکت­های صنایع الکترونیک در ایران". زمستان. دوره 19. شماره 4. صص: 185-206
مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی آمریکا CSIS. جزوه با خبرگان آماد و پشتیبانی ستاد مشترک سپاه. زمستان 81.
معین، محمد.. فرهنگ فارسی. جلد اول. انتشارات امیرکبیر. تهران. 1377.
میر کاظمی، سید مسعود. دیدگاه‌های نوین نت و چالش‌های فعلی کشور. دانشگاه امام حسین (ع). (1387)
نصرت پناه، سیاوش؛ کریمی، احمد.(1394). "ارایه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران". مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری.تابستان 1394 - شماره24 .صص:1-27 .
نوروزی، محمدتقی. (1385). فرهنگ دفاعی- امنیتی. انتشارات سنا. تهران.
 
Brown, S., and Bessant, J. (2003),” The manufacturing strategy-capabilities links inmass customization and agile manufacturing – an exploratory study”.International Journal of Operations and Production Management, Vol. 23,No. 7, pp. 707-73.
Burgess, T., 1994, “Making the leap to agility”, International Journal of Operations & Production Management 14:11, 23-34
Dove, R (1999),”Knowledge management, responsibility and the agile enterprise”, Journal of Knowledge Management, 3 (1), pp.18-35.
Field Manual (FM) 100-5; “ Operations”; US Department of the Army, 1993.
Kidd, P.T. (Ed.) (1994), “A 21st century paradigm. in agile manufacturing: Forging new frontiers”, Addison-Wesley,Workingham.