دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 1-144 
شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))

صفحه 30-49

مجید ملکی؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی


مقایسه فاکتور‌های آمادگی جسمانی در بین دانش‌آموختگان آجا

صفحه 110-121

محمد امین صفری؛ مریم کوشکی‌جهرمی؛ عباس فروغی