ابعاد و مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)، reshadatjoohamideh@gmail.com

3 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

شناخت عناصر و اجزای کیفیت در هر امر و رسیدن به تعریف دقیق کیفیت در آن، از عوامل چالش‌برانگیز در دنیای امروز است. این چالش در مضامین آموزش عالی که ارزیابی کیفیت در آن به‌مراتب از ابهامات بیشتری برخوردار است، دوچندان می­شود. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و مولفه­های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی انجام‌شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع داده­ها کمی و کیفی و ازنظر نحوه اجرا، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیأت علمیِ دانشگاه هوایی شهید ستاری، پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی نهاجا و خبرگان معاونت آموزش نهاجا مجموعاً به تعداد 22 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری ترکیبی (خوشه­ای- طبقه­ای) تعداد 226 نفر از دانشجویان و دانش­آموختگان دانشگاه هوایی شهید ستاری به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق متشکل از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی (صوری، محتوایی و سازه) و پایایی پرسشنامه بررسی و تأیید شد. برای تحلیل داده­های مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفه‌های کیفیت در آموزش عالی نظامی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارائه الگوی نهایی تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل استفاده‌شده است. یافته­ اصلی پژوهش، ابعاد و مولفه­های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی مشتمل بر دو بُعد اصلیِ آکادمیک و نظامی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


. تقی­پور، م. عباسی، ع. نعیمی، 1. (1395). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی با استفاده از مدل کیفیت خدمات آموزشی (سروکوال). فصلنامه نامه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، سال نهم، شماره سی و ششم، صص 73-95.
2. حیدری، نسرین. نادری، نادر. رضایی، ب. خشمین، محمدمهدی. (1395). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی بر اساس مدل سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، فصلنامه نامه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص 7-26.
3. رحمانی، ر. فتحی واجارگاه، ک. (1387). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. نشریه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، سال اول، شماره اول، صص 28-39.
4. قنبری، ع. فرج اللهی، م. اسماعیلی، ز. سرمدی، م. (1396). طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط­گرایی زیمنس در دانشگاه­های مجری آموزش از راه دور. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب، سال دهم، شماره اول، صص 13-51.
5. موسوی، ع. موسوی، س. (1395). شناسایی و تبیین شایستگی­های نظام آموزش عالی بخش دفاع. فصلنامه مدیریت نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، سال شانزدهم، شماره سوم، صص 129-151.
 
6. Atkinson, C. (2014) Military Soft Power: Public Diplomacy through Military Educational Exchanges. US: Rowman & Littlefield.
7. Babos, A. (2010). Quality Management in Military Higher Education. Land Forces Academy Review. Issue 3, Vol. 15.
8. Badea, D. and I. Dumitru. (2015). Designing a modern laboratory for urban combat training (L4UCT). A project management methodology based approach. Journal of Defense Resources Management (JoDRM). Issue 1, Vol. 6.
9. Biggs, J. (1993). What do inventories of students' learning processes really measure? A theoretical review and clarification. British journal of educational psychology. Issue 1, Vol. 63.
10. Bumbuc, S. and D.S. Constantin. (2014). The Educational Impact of the organizational Change in the Land Forces Academy. Land Forces Academy Review, Issue 4, Vol. 19.
11. Gibbs, G. (2010). Dimensions of quality. UK: Higher Education Academy York.
12. Gómez, M., et al. (2016). Assessment of quality indicators in Spanish higher military education. in SHS Web of Conferences. EDP Sciences.
13. Hoyle, D. (2007). Quality management essentials. UK: Routledge.
14. Jongbloed, B. and H. Vossensteyn (2001). Keeping up performances: An international survey of performance-based funding in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management. Issue 2, Vol. 23.
15. Mabić, M. (2014). Quality in Higher Education which Dimensions Can Be Identified from the Responses of Students of Economics. International Conference: Interdisciplinary Management Research
16. Masland, J., L. Radway. (2015). Soldiers and scholars: Military education and national policy. USA: Princton University Press.
17. Peden, W. (2017). Association of American Colleges and Universities Report. Vol. 15.
18. Preston, R.A., (1980). Perspectives in the history of military education and professionalism. United States Air Force Academy.
19. Pucciarelli, F. and A. Kaplan. (2016). Competition and Strategy in Higher Education: Managing complexity and uncertainty. Business Horizons, Issue 3, Vol. 59.
20. Ratiu, A. and G. V. Radu. (2011). Theoretical and Methodological Elements for a New Theory of Forces'training. Scientific Bulletin-Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Issue 2, Vol. 16.
21. Stanciu, S. and V. Banciu. (2012). Quality of higher education in Romania: are graduates prepared for the labour market? Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 69.
22. Vasilescu, C., F. Grosaru, and I. Roceanu (2010). Advanced Distributed Learning (Adl) Past, Present And Future in The Regional Department of Defense Resources Management Studies Educational Endeavor. Journal of Defense Resources Management (JoDRM). Issue 01.