الگوی پیاده‌سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌های دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خدمات خود را از طریق راه­کارهای فناوری اطلاعات ارائه می­دهد ازاین‌رو مدیریت مناسب این خدمات پیش از استقرار در ارتش احساس می‌شود. ITIL یکی از معروف‌ترین چارچوب‌ها برای تحقق مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. هدف این تحقیق، دست­یابی به الگوی پیاده­سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی ITIL است. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی – کمی) قرار دارد که در 3 مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول با بررسی اسناد، مقالات علمی و مطالعات پیشین الگوی مفهومی اولیه تحقیق (شامل 29 مولفه) شکل‌گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه با خبرگان (به روش دلفی) الگوی تکمیلی تحقیق با 30 مولفه تدوین‌شده و در مرحله سوم به‌منظور اعتبارسنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون­های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده‌شده است. همچنین جهت بررسی تایید فرضیات و الگوی پیشنهادی از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم‌افزار Smartpls3 بهره‌برداری شده است. پس از تایید مساعد بودن ضرایب (t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص­های مختلف پرداخته‌شده است. بررسی شاخص­های نهایی نشان می­دهد الگوی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار می­باشد. بدین ترتیب الگوی پژوهش با 5 مولفه اصلی و 30 زیر مولفه مورد تایید نهایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل. غلامزاده، رسول. قنواتی، مهدی. (1391). مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت کارب  نرم افزار Smart - Pls، تهران:‌ انتشارات نگاه دانش.
جعفرنژاد ثانی، سهیلا. (1392). نقش پیاده سازی ITIL و ISMS در تداوم خدمات فناوری اطلاعات، پایان‌نامه به راهنمایی محمدرضا تقوا، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
جمالی، امینه. شیرازی، حسین. (1394). امنیت سامانه های فرماندهی نظامی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته بندی های تک کلاسی. پدافند الکترونیکی و سایبری, 19-30.
رضائیان، علی و همکاران. (1391). تاثیر میزان بلوغ فرآیندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازهای کسب و کار با رویکرد کوبیت: سازمان فاوا شهرداری اصفهان. پژوهشهای مدیریت در ایران، 63-78.
فیضی، کامران. ایران‌ دوست، منصور. (1392). دلفی: روشی برای تحقیق، تصمیم‌گیری و آینده‌پژوهی سازمان مدیریت صنعتی - 148 صفحه وزیری (شومیز) - چاپ 1.
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. (1388). بررسی و تحلیل تجربیات خارجی و داخلی در ارتباط با بومیسازی و پیادهسازی الگوی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL) در سازمانهای مختلف. 1-48.
Ahmad, N., & Shamsudin, Z. M. (2013). Systematic Approach to Successful Implementation of ITIL. Procedia Computer Science, 17, 237-244.
Berntsen, K. R. (2017, May 15). The use of ITIL and its effect on. Norway.
Cannon, D., Wheeldon, D., Lacy, S., & Hanna, A. (2011). ITIL service strategy. TSO.
Carol Boswell, S. C. (2012). Introduction to nursing research. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers.
Chen, A.-C., & Chou, S.-K. (2010). ISSUES IN IMPLEMENTING INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT.
Chin, W. W. (1998) The partial least squares approach to structural equation model-ling.In G. A.
CIESIELSKA, M. (2017). IMPLEMENTATION OF ITIL SERVICE LIFECYCLE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF POLISH ICT SECTOR. Information Systems in Management, 85-96.
Esteves, R., & Alves, P. (2013). Implementation of an Information Technology Infrastructure Library Process – the Resistance to Change. Procedia Technology, 9(0), 505-510.
Fateme Haji Ali Asgari,.. S. (2017). Affecting Factors on ITIL-Based Health IT Service Management. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security.
Hristo Kyurkchiev,.. K. (2017, february 23). Logical Design for Configuration Management Based on ITIL. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/251197977.
Iden, J., & Eikebrokk, T. (2013). Implementing IT Service Management: A systematic literature review. International Journal of Information Management, 33(3), 512-523.
Lucio-Nieto, T., Colomo-Palacios, R., Soto-Acosta, P., Popa, S., & Amescua-Seco, A. (2012). Implementing an IT service information management framework: The case of COTEMAR. International Journal of Information Management, 32(6), 589-594.
Onwuegbuzie, A. J. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. Qualitative Report, 12(2), 281-316.
Pollard, C., & Cater-Steel, A. (2009). Justifications, strategies, and critical success factors in successful ITIL implementations in US and Australian companies: an exploratory study. Information systems management, 26(2), 164-175.
Quhtani, M. A. (2017). Data Mining Usage in Corporate Information Security: Intrusion Detection Applications. Business Systems Research.
Rafael Ferreira de Oliveira,.. E. (2016). ESTUDO COMPARATIVO DA OPERAÇÃO DE SERVIÇO DE. Revista Destaques Acadêmicos, Lajeado.
Shaver, J. M. (2005). Testing for mediating variables in management research: concerns, implications, and alternative strategies, Journal of Management, (31), 330-353.
Tan, W.-G., Cater-Steel, A., & Toleman, M. (2009). Implementing it service management: A case study focussing on critical success factors. Journal of Computer Information Systems, 50(2), 1.
Tolga MATARACIOGLU, S. O. (2011). Governing Information Securityin Conjunction With COBIT and Iso27001. International Journal of Network Security & Its App.
Zahir Irani, P., Ahmad, N., Tarek Amer, N., Qutaifan, F., & Alhilali, A. (2013). Technology adoption model and a road map to successful implementation of ITIL. Journal of Enterprise Information Management, 26(5), 553-576.