ارائه‌ی الگوی ارزیابی سازمان‌های فضیلت‌محور و جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه-( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع).saeedhejazifar@gmail.com

چکیده

امروز ارزیابی مستمر و مناسب عملکرد، برای تمامی ذی­نفعان در یک سازمان مهم و قابل‌توجه است. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخورد از میزان اجرای سیاست‌های تدوین­شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون ارزیابی عملکرد امکان‌پذیر نیست. بر اساس تبیین مفهوم سازمان فضیلت­محور و جهادی، می‌توان مشاهده نمود که این نوع سازمان دارای یک اصل بنیادی است که آن تأکید تام بر معنویت و ارزش‌های اخلاقی- اسلامی- انسانی است. امروزه با پیشرفت‌های علم مدیریت، تأثیر معنویت بر سایر مؤلفه‌های مربوط به سازمان‌های فضیلت­محور ثابت‌شده است؛ ازاین‌رو در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های مربوط به سازمان‌های فضیلت­محور و جهادی، به دنبال سنجش میزان اثربخشی و اولویت‌بندی آن‌ها هستیم.
در پـژوهش حاضر از طـریق روش فـرآیند تحلیل­سلسـله­مراتبـی فازی گروهـی سـعی در انـجام رتـبه­بنـدی مؤلفه­های سازمان­های فضیلت­محور و جهادی و به تبع آن ارزیابی عملکرد این نوع سازمان­ها داریم که در آن با قرار دادن سلسله­مراتب مؤلفه­ها (که از پیش تعیین‌شده‌اند) در پرسشنامه­ی فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی (مقایسات زوجی)، میزان اهمیت مؤلفه­ها را به دست آوردیم. همچنین در پرسشنامه­ای دیگر عملکرد سازمان نسبت به تک­تک مؤلفه­ها را از کارشناسان جویا شدیم و درنهایت یک ارزیابی نهایی از عملکرد سازمان ارائه دادیم. نتیجه­ی کار بدین­صورت است که در میان معیارهای کلان، معیار «انعطاف­پذیری» بیش­ترین میزان اهمیت و معیار «حکمت» کم­ترین میزان ارجحیت رادار است. همچنین در میان معیارهای فرعی، زیر معیار «انتخاب طبیعی بهترین فرد به‌عنوان مدیر» دارای بیش­ترین وزن و زیر معیار «استخدام زنان به‌صورت محدود و طبق نیاز» حائز کم­ترین میزان اهمیت گشته است. در معیارهای اصلی، سازمان نسبت به معیار «اخوت سازمانی» بهترین عملکرد و نسبت به معیار «حکمت» بدترین عملکرد را داشته است. همچنین در رابطه با معیارهای فرعی، سازمان نسبت به زیر معیار «رفع خطاها با طنز و غیرمستقیم» بهترین عملکرد و نسبت به زیر معیار «خودکنترلی» بدترین عملکرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها


کهریزی، ایوب (1396). ارائه­ی الگوی ارزیابی سازمان­های فضیلت­محور و جهادی. پروژه­ی کسر خدمت سربازی. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
دانایی­فرد، حسن؛ باقری کنی، مصباح­الهدی؛ حجازی فر، سعید (1394). شناسایی مؤلفه­های سازمان­های فضیلت­محور و جهادی. فصل­نامه­ی علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحات 45 تا 71.
حجازی فر، سعید؛ باقری کنی، مصباح الهدی (1390). فضیلت­های محوری در سازمان­های فضیلت­مدار؛ نشریه­ی اسلام و پژوهش­های مدیریتی؛ سال اول، شماره سوم، زمستان 1390، ص 117 تا 143.
حجازی فر، سعید (1391)؛ باز پردازی مفهوم سازمان فضیلت­محور در انقلاب اسلامی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد.
کهریزی، ایوب (1394)؛ ارائه­ی مدل­های تـصمیم­گیریِ چند معیاره­ی AHP فازی و TOPSIS فازی برای انتخاب و ارزیابی عملکرد پیمانکاران در صنعت تولید سیمان استان کرمانشاه و مقایسه­ی نتایج آن­ها؛ کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت صنعتی گرایش تولید.
کهریزی، ایوب؛ حسنی، سید رضا (1394)؛‌ ارزیـابـی عمـلکـرد و مـدل­های ارزیـابی؛ دبـی: سـومیـن کنـفرانس بیـن­المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی، آذرماه 1394.
کهریزی، ایوب؛ حسنی، سید رضا (1394)؛‌ منـطق فـازی و تئوری­هـای تصمیم­گیری؛ تهران: دومین سمپوزیوم بین­المللی علوم مدیریت؛ مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه­ی پایدار.
میر فروتن، وحید (1392)؛ ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت شهر کرج بر اساس مناظر چهارگانه‌ی کارت امتیازی متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک AHP و رتبه­بندی آن­ها با روش TOPSIS (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت صنعتی)؛ کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه.
پـاکـروان، لـقمان؛ خـوبـیـاری، مـجیـد (1391)؛ ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و مـدل‌هـای ارزیـابـی؛ منتشرشده از طریق وب‌سایت پروژه دات کام، www.Prozhe.com.
تولایی، روح ا...؛ شکوهیار، سجاد (1393)؛ ارزیابی مؤلفه­های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن؛ نشریه­ی چشم­انداز مدیریت دولتی؛ شماره 19؛ پاییز 1393؛ صفحات 15 تا 45.
بوداقی، حسین؛ شادی، سمیرا (1393)؛‌ ابعاد، شاخص­ها و مؤلفه­های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر؛ تهران: سومین همایش بین­المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
رزمی، جعفر؛ حاله، حسن؛ مشکین فام، سعید (1386)؛ طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم­گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه­ها (در ایران)؛ نشریه­ی دانشکده فنی، دانشگاه تهران؛ جلد 41، شماره­ی 7؛ بهمن‌ماه 1386؛ صفحات 897 تا 909.
خزاعـی، زهـرا (1380)؛ اخلاق فضیلت­مدار؛ دوماهنامه­ی مفید؛ زمستان 1380، دوره 7، شماره 28، ص 41 تا 64.
بنی­فاطمی­کاشی، سید محمدرضا (1386)؛ ارزیابی عملکرد؛ نشریه­ی حسابدار، مرداد 1386، سال 22، شماره­ی 185، ص 41 تا 48.
شیروانی، علی (1376)؛ فرا اخلاق؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
یوسفی، رسول؛ اکبری، بهرام (1396)؛ تبیین بایسته­های مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی؛ فصل­نامه­ی علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی؛ سال 25؛ شماره 2؛ تابستان 1396؛ صفحات 65 تا 92.
بابایی، محمدباقر (1389)؛ مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی؛ تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه­ی چاپ و نشر.
حبیبـی، آرش؛ ایـزدیار، صدیقه؛ سـرافرازی، اعظم (1393)؛ تصمیـم‌گیری چندمعیاره­ی فازی؛ انتشارات کتیبه گیل.
ساعتی، صابر؛ حاتـمی ماربـینی، عادل؛ ماکـوئـی، احمد (1386)؛ تـصمیم­گیری گروهـی به کمک TOPSIS فازی؛ مجله‌ی ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان؛ سال چهارم، شماره­ی 13، تابستان 86، صفحات 21 تا 34.
آذر، عادل؛ فرجی، حجت (1386)؛ علم مدیریت فازی؛ انتشارات مؤسسه­ی کتاب مهربان نشر.
لطیفی، میثم؛ هاشمی گلپایگانی، سید محمدحسین؛ یخچالی، مصطفی (1395)؛ شناسایی و توصیف مؤلفه­های سازمان­های جهادی؛ فصل­نامه­ی علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی؛ سال 24؛ شماره 2؛ تابستان 1395؛ صفحات 135 تا 165.
حسینی، مهدی؛ موغلی، علیرضا؛ سرلک، محمدعلی؛ دلجو، غلامحسین (1395)؛ طراحی مدل سازمان جهادی؛ فصل­نامه­ی علمی - پژوهشی مدیریت سازمان­های دولتی؛ دوره 4؛ شماره 3؛ تابستان 1395؛ صفحات 11 تا 26.
صادقى، فتح ا...؛ قاسمى، لطف ا... (1388)؛ تلفیق فرهنگ جهادى بافرهنگ سازمانی براى پی اندازی یک ساختار نو فرهنگ‌سازمانی جهاد؛ تهران: مجموعه مقالات دومین همایش ملى فرهنگ و مدیریت جهادى، صفحات 132 تا 144.
دانـش­شکیـب، معصـومه؛ فضـلی، صـفر (1388)؛ رتـبه­بندی شرکت­های سیمـان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP–TOPSIS)؛ مجله­ی چشم­انداز مدیریت، شماره­ی 32، پاییز 88؛ صفحات 109 تا 129.
آذر، عادل؛ معماریانی، عزیز ا... (1374)؛ AHP تکنیکی نوین برای تصمیم­گیری گروهی؛ مجله­ی دانش مدیریت، شماره 27 و 28، زمستان 1373 و بهار 1374.
Mirhadi Fard, M., Terouhid, S.A., Akbari Jokar, M.R. (2015). Managerial Evaluation of Construction Contractors in the Selection Process, Scholars Journal of Economics, 2(2A):145-158.
Cameron, Kim; Manz, Karen; Manz, Charles; Marx, Robert (2008); The Virtuous Organization: AN Introduction; World Scientific Publishing, Aug 2008.
Kahraman, C. (2008). FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING: Theory and Applications with Recent Developments, Istanbul Technical University, Turkey.
AKKOÇ, S., VATANSEVER, K. (2013). Fuzzy Performance Evaluation with AHP and Topsis Methods: Evidence from Turkish Banking Sector after the Global Financial Crisis, Eurasian Journal of Business and Economics, 6 (11), 53-74.
Bentes, A.V., et al (2012). Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP; Journal of Business Research, 65, 1790–1799.
Sun, C.C. (2010). A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods, National Chiao Tung University; No. 1001.
Secme, Y. N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C. (2009). Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector using AHP and TOPSIS, Expert System with application, 36, 11699-11709.
Tsai, H.Y., Huang, B.H., Wang, A.S. (2008). Combining ANP and TOPSIS concepts for evaluation the performance of property-liability insurance companies, Journal of Social Sciences.
SONMEZ; YANG; HOLT (2001); Addressing the contractor selection problem using an evidential reasoning approach; Engineering, Construction and Architectural Management 198-210.
Chou, T. Y.; Liang, G. S. (2001); Application of a fuzzy multi-criteria decision making model for shiping company performance evaluation; Maritime policy & management, 28(4), 375-392.
Hatush, Z.; Skitmore, M. (1997); Criteria for contractor selection; Construction Management and Economics, 15, 19-38.
Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests, 16, 297–334.