شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین، قزوین، ایران(نویسنده مسئول) daneshfard@srbiau.ac.ir

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران

چکیده

توسعه منطقه پذیرش، براى سازمان­هاى نظامی و به‌خصوص دانشگاه افسری امام علی (ع) به‌مثابه بازوی توانمند علمی و مرکز آموزش عالی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از روش داده بنیاد و مبتنی بر مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان درصدد شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان دانشگاه افسری امام علی (ع) می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از شناسایی مقبولیت دستوردهنده (با 6 مولفه و 35 شاخص)، آمادگی دستور گیرنده (با 5 مولفه و 20 شاخص) و ویژگی‌های دستور (با 2 مولفه و 9 شاخص) به‌عنوان عوامل مؤثر بر توسعه منطقه پذیرش می‌باشد. از طرفی راهبردهای توسعه منطقه پذیرش شامل 8 مولفه (شایسته گزینی، اجتماعی کردن مناسب، روابط متنوع، تنوع شغلی، سیستم پاداش متنوع، تنوع شغلی، آموزش، توانمندسازی و مدیریت برمبنای هدف) شناسایی گردیدند که این مولفه‌ها نیز از ویژگی‌های سازمان و ویژگی‌های جامعه تاثیر می‌پذیرند. دانشگاه افسری امام علی (ع) با استفاده از اقدامات مدیریت منابع انسانی شناسایی‌شده می‌تواند نسبت به توسعه منطقه پذیرش کارکنان اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


احدی، حسن؛ ماهر، فرهاد؛ کریمی، یوسف؛ فرش‌فروش، حسین. (1386). تاثیر سه منبع قدرت در مدرسه روی اطاعت محض دانش آموزان. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 13، ص 76-51.
الیاسی، محمدحسین. (1389). مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب سازی. فصلنامه مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شماره 45، ص 71-41.
الیاسی، محمدحسین؛ عشایری، حسن؛ چراغی، غلامرضا. (1387). رابطه بهره‌گیری از فنون متقاعدسازى باروحیه پرسنل یگان ویژه تهران بزرگ براى مداخله در بحران‌ها. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره 4، ص 436-416.
بدری، سید علی. (1390). چالش‌های مدیریت روستایی در ایران و ارایه سیاست‌های راهبردی. فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری، سال دوم، ﺷﻤﺎره 3، ص 179-147.
بکایی، مرجان؛ پورکیانی، مسعود؛ زین‌الدینی میمند، زهرا (1394). ارزیابی درجه رسمی بودن سازمان در دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات-دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
جمالی، داود؛ صبحیه، محمدحسین؛ امام‌جمعه زاده، حامد؛ ابراهیمی، سید نصرالله. (1393). روش طرح و ساخت منعطف برای انجام پروژه‌های بزرگ صنعت احداث در شرایط محیطی پیچیده. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 4، ص 88-69.
دانش فرد، کرم اله. (1395). روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت. تهران: صفار.
شکری، زینب؛ دانایی‌فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ فانی، علی‌اصغر. (1397). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط‌مشی‌هَای عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش‌شناسی ترکیبی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6 ﺷﻤﺎره 2، ص 94-79.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ بیگی، حسن و هوشنگی، مهدی. (1388). مطالعه‌ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه یک یگان سازمان نظامی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 3، ص 126-101.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ شاه میرزایی، علی؛ حسین زاده، علی. (1395). نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
مسگریان، غلامرضا. (1377). نظریه­های اختیار در سازمان. فصلنامه معرفت، شماره 27، ص 65-57.
مشبکی، اصغر و روحانی، محمدحسین. (1387). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: اقبال.
مشبکی، اصغر و روحانی، محمدحسین. (1385). مبانی سازمان مدیریت با تاکید بر رویش‌های تحلیلی و کاربردی در مدیریت. تهران: اقبال.
معتمد وزیری، فریدون. (1372). تفویض اختیار. نشریه تعاون، شماره 23، ص 24-19.
نقی‌پور‌فر، ولی‌الله. (1385). اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: چاپ ماه.
هاشمی فر، اسماعیل. (1377). تفویض اختیار چرا و چگونه. نشریه اصلاح و تربیت، شماره 50، ص 42-35.
هرسی، پل؛ بلانچارد، کنت ایچ. (1380). مدیریت رفتار سازمانی‌: استفاده از منابع انسانی‌. (ترجمه قاسم کبیری). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز انتشارات علمی.
 
Akerlof, Robert j. (2012). A Theory of Authority. Warwick: University of Warwick - Department of Economics.
Pindur, Wolfgang; Rogers, Sandra E; Kim, Pan Suk. (1996). The history of management: a global perspective. History of management, 1(1), 59-77.
Emem, Ikenga. (2015). The Impact of Leadership Style on Employee’s Performance in an Organization, Public Policy and Administration Research, Vol.5, No.1: 193-205.
Étienne Charbonneau, Younhee Kim & Alexander C. Henderson (2014) New development: Reintroducing the zone of indifference: disengaging the cogs of public service performance and citizen satisfaction, Public Money & Management, 34:4, 305-308, DOI: 10.1080/09540962.2014.920205
Gabor, Andrea & Mahoney, Joseph T. (2010). http://www.business.illinois. edu/Working_Papers /papers/10−0102.
Hoy, Wayne K; Brown, Bonnie Leverette. (1988). Leadership Behavior Of Principals And The Zone Of Acceptance Of ElementaryTeachers. Journal of Educational Administration, 26(1), 23 – 38.
Kumbi, Hussien Jano. (2015). A Study Of Relationship Among School Climate, Professional Zone Of Acceptance Of Teachers And Teacher Morale In The Context Of Teacher's Organismic Variables. Haramaya: Haramaya University
Malik, Sikandar Hayyat; Aziz, Shamsa; Hassan, Hamid. (2014). Leadership Behavior and Acceptance of Leaders by Subordinates: Application of Path Goal Theory in Telecom Sector, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 2, p 170-175.
Mat Hassan, Mohd Ezani; Muhamad, Nordin; Abdullah, Nur Atiqah and Adhamd, Khairul Akmaliah. (2011). International Journal of Economics, Management and Accounting 19, no. 2 (2011): 169-186.
Mahoney, Joseph T; Godfrey, Paul. (2014). The Functions Of The Executive At 75: An Invitation To Reconsder A Timeless Classic University of Illinois at Arbana-Champaiaign, College of Business. File URL: https://www.business.illinois.edu/Working_Papers/Abstract.asp?PaperID=14-0100.
Pindur, Wolfgang; Rogers, Sandra E; Kim, Pan Suk. (1996). The history of management: a global perspective. History of management, 1(1), 59-77.
Turner, Stephen. P. (2015). Weber, Max (1864–1920). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 25: 456-461. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.61136-4.