بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و ارتقای معنویت دانشجویان بررسی موردی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رشد سریع مفهوم معنویت در محیط دانشگاهی، محیط کار و سازمان‌ها و کاربردهای آن برای رهبران، مدیران و رؤسای منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ بدین سبب، این مسئله ضرورت دارد که اگر معنویت در محیط دانشگاهی و محیط کاری به کار گرفته شود، سعادت و خلاقیت فردی ایجاد و هماهنگی سازمانی را افزایش می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و ارتقای معنویت دانشجویان با بررسی موردی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) صورت پذیرفته است.
در راستای این هدف، از فرضیات و عوامل مؤثر بر ارتقای معنویت متغیرهای رفتار کارکنان عقیدتی سیاسی، ارتباط با روحانیت، ایجاد کلاس‌های قرآن، شرکت در نماز جماعت، نقش فرماندهان و ارزش‌های جامعه- که می‌تواند در ارتقای معنویت نقش‌آفرینی کند- استفاده شده است.
روش تحقیق توصیفی و همبستگی است که داده‌ها به وسیلة نمودارهای کای اسکوئیر و نرم‌افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌ها و رفتار کارکنان عقیدتی سیاسی7/82%، ارتباط منظم و هماهنگ بین دانشجویان و روحانیت 2/86%، وجود کلاس‌های فوق برنامه قرآن و نهج البلاغه 82%، شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی نماز جمعه، دعاها و جشن‌ها 8/92%، رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی فرماندهان و استادان 4/78% و هنجارها و ارزش‌های موجود در جامعه 4/62% را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها