بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة فرسودگی شغلی در کارکنان پایور آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان، نمونه‌ای با حجم 300 نفر از کارکنان ارتش ج.ا.ا به صورت خوشه‌ای انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و برای اندازه‌گیری متغیرهای آن، از پرسشنامة فرسودگی شغلی مازلاک[1] (که سه جنبه از فرسودگی شغلی شامل تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی را بررسی می‌نماید) و پرسشنامة محقق ساخته‌ای که در برگیرندة چهار عامل جو سازمانی، شرایط محیط کار، ویژگی‌های شغل و تعهدات فردی به عنوان عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی کارکنان که پس از اطمینان از اعتبار و روایی آنها استفاده گردید.
پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها و داده‌پردازی، داده‌های معتبر از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند که نتایج حاصل به شرح زیر است:
میزان فرسودگی شغلی کارکنان و مؤلفه‌های آن (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی) با عوامل جو سازمان، شرایط محیط کار، ویژگی‌های شغل و تعهدات فردی رابطة منفی و معنی‌دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که 28.4 درصد از واریانس فرسودگی شغلی کارکنان به وسیله عوامل چهارگانه (عوامل جو سازمانی، شرایط محیط کار، ویژگی‌های شغل و تعهدات فردی) تبیین و از بین این عوامل، شرایط محیط کار و تعهدات فردی بیشترین تأثیر را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها