طراحی الگوی ارتقای مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی(مطالعه موردی: کارکنان نیروهای مسلح)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام (علی)

2 دکتری روانشناسی-مدرس دانشگاه امام علی(ع)

3 دکتری مدیریت-مدیریت رسانه-مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)-تهران-ایران

10.22034/IAMU.2023.547934.2701

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقای مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی در میان کارکنان نیروهای مسلح انجام گرفته است. روش پژوهش، کیفی می‌باشد که بر اساس روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل افرادی است که در حوزه رسانه و مدیریت بحران هم خبرگی آکادمیک و هم خبرگی تجربی دارند که در نهایت ۱۷ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش، رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران پنج کارکرد اصلی هدایت افکار عمومی، رصد و پایش محیط، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد همبستگی عمومی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی می توانند در مدیریت بحران کشور نقش به سزایی داشته باشند و لذا به مسئولان نیروهای مسلح کشور توصیه می‌شود که با عمل بر اساس مدل ارائه شده به پیشبینی به موقع بحران، پیش گیری از آن و آمادگی برای مقابله با آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها


بشیر، حسن (1387). رسانه‌ها و معنا شناسی بحران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های ارتباطی. 9، صص 55، 92.
پای، لوسین و دیگران (1380). بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی. ترجمه خواجه سروی، غلام رضا. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تاجیک، محمد رضا (1379). مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
خجسته، حسن (1384). بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن. فصلنامه پژوهش و سنجش، 43/42، 25-7.
دانایی فرد، حسن (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. ماه نامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 11، 75-57.
روشندل اربطانی، طاهر (1388). تدوین الگوی جامع مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش انتظامی، 10، 2، صص 80-63.
حقیقی، محمدرضا. (1391). بررسی تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران). مطالعات رسانه ای، 7(3)، صص 51-63.
کاظمی، علی اصغر (1366). مدیریت بحران‌های بین الملل. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل. لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران.
نصراللهی، اکبر؛ حقیقی, محمدرضا؛ شریفی، فرزانه. (1393). تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی. مطالعات رسانه ای، 9(3)، صص 111-118