نویسنده = یعقوب یوسفوند
تحلیلِ سیاست‌گذاری جناییِ کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط‌های نظامی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 65-88

10.22034/iamu.2021.521321.2506

احمد تشکری پور؛ یعقوب یوسفوند؛ ولی‌اله اسفندیار


اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران ؛در پرتو کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم

دوره 19، شماره 73، خرداد 1398، صفحه 28-55

یعقوب یوسفوند؛ علی اصغر کاظمی زند؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی