کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
بررسی و تبیین فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح از منظر حضرت امام (ره)

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 93-122

10.22034/IAMU.2023.554775.2752

سید هادی زرقانی؛ فرزاد عابدی شجاع؛ فاطمه بخشی؛ نرگس حجی پناه