کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
طراحی نظام مدیریت دانش برای سازمانهای نظامی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 57-84

10.22034/iamu.2023.2001735.2879

منصور کرباسی؛ علی علوی


بررسی و تبیین فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح از منظر حضرت امام (ره)

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 93-122

10.22034/IAMU.2023.554775.2752

سید هادی زرقانی؛ فرزاد عابدی شجاع؛ فاطمه بخشی؛ نرگس حجی پناه